suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Skoltransport

 • Tjänst
 • Sibbo
 • Offentlig tjänst

Skolskjuts inom förskoleundervisning

Skolskjuts för förskoleelever beviljas i första hand i form av ett understöd för ledsagande som betalas till vårdnadshavaren. Detta betyder att vårdnadshavaren ska skjutsa eleven till förskolan och tillbaka. Understödet betalas enligt den billigaste biljettprodukten för en vuxen i den interna kollektivtrafiken. Understödet betalas in på vårdnadshavarens ban ...

Gör så här

Ansökan om skolskjutsförmån för läsåret 2024–2025 görs med ansökningsblanketten i Wilma. Ansökningstiden inleds 1.3.2024 och slutar 17.3.2024.

Ansökan om skolskjuts görs i Wilma genom att fylla i blanketten ”Ansökan om skolskjuts”. Du hittar blanketten så här:

 1. Egen huvudsida (tre punkter)
 2. ”Ansökningar och beslut”
 3. Fliken ”Alla”
 4. I högra kanten ”Gör en ny ansökan” (Ansökan om skolskjuts)

Om du inte har användarkoder till Wilma eller om det förekommer problem med användarkoderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi.

OBS! Det är inte möjligt att göra ansökningar eller läsa beslut i applikationen Wilma. Logga in via webbläsaren.

Mer information

Om du har några frågor, kan du ringa skolskjutsarnas servicenummer under telefontiden vardagar kl. 12–13 eller lämna ett meddelande via Mina tjänster.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Principerna för skolskjuts

Sibbo kommun beviljar elever inom den grundläggande utbildningen skolskjuts till närskolan eller ersätter elevens vårdnadshavare för skolresekostnader på följande grunder:

Skolresans längd i kilometer

 • Eleven går i årskurs 1–3 och skolvägen är längre än 3 kilometer
 • Eleven går i årskurs 4–9 och skolvägen är längre än 5 kilometer

Skolvägen är farlig.

 • Eleven har rätt till skolskjuts om skolvägen är farlig.
 • Sibbo kommun bedömer skolvägarnas säkerhet med hjälp av experthjälp, dvs. dataprogrammet Koululiitu, som är ett verktyg med vilken trafiksäkerheten på de olika rutterna kan bedömas.
 • De skolvägar som har definierats som farliga enligt Sibbo kommun finns till höger på denna webbsida.

Skolresans längd i tid.

 • Den dagliga skolresan för en elev får ta högst 2,5 timmar. Den dagliga skolresan för en elev som fyllt 13 år får ta högst 3 timmar.

Sträckan till busshållplatsen är över 2 km eller 3 km.

 • I regel ordnas inga skjutsar mellan hemmet och hållplatsen, om sträckan är kortare än
 • 2 km / elever i årskurs 1–6 och
 • 3 km / elever i årskurs 7–9.

Hälsoskäl.

 • En elev har rätt till skolskjuts av hälsoskäl eller om skolresan är alltför svår eller ansträngande för eleven.
 • Ett expertutlåtande ska alltid bifogas till ansökan (läkare, psykolog, ergoterapeut eller socialarbetare). Expertutlåtandet ska lämnas in på nytt för varje läsår.
 • Utlåtandet kan skickas till transportsamordnarens e-post: sari.niemi@sibbo.fi (skyddad e-post). I detta fall ska den elektroniska ansökan innehålla ett omnämnande om att ett utlåtande lämnats in till transportsamordnaren under punkten "Ytterligare information om skolskjutsen".
 • Det individuella behovet och grunderna för skolskjutsen samt den period för vilken skolskjuts ansöks ska framgå av utlåtandet. Utlåtandet ska även innehålla det önskade transportsättet (t.ex. behov av taxitransport på grund av nedsatt rörlighet). Utlåtandet förpliktar inte kommunen att ordna skolskjuts eller att använda ett visst transportsätt, men det används som experthjälp i beslutsfattandet.

###

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

 • är över fem kilometer i en riktning eller
 • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 11.4.2024