suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Skolskjuts

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas stad sköts skolskjutsarna med ordinarie linjetrafik och med de interna bussarna. I områden, där detta inte är möjligt, sköts skolskjutsarna med skoltaxi.

Alla skjutselever, som använder sig av linjetrafiken, får Matkahuoltos busskort från skolan. Busskortet kan användas 2 gånger/dag för resan mellan hemmet och skolan. Ifall busskortet tappas bort, ska man anmäla om detta till skolan.

De elever, som använder sig av de interna bussarna får också ett busskort från skolan.

För vem och på vilka villkor

Skolskjuts beviljas i enlighet med skolskjutsprinciperna för Pargas stad.

Skolskjuts kan beviljas även i följande fall trots att skolvägens

längd är under fem km. Ansökan om skolskjuts sker alltid med en för

ändamålet avsedd blankett.

För förskoleelever och elever i klass 1–2 om skolvägen är 3–5 km. För dessa skjutsar debiterar staden i enlighet med gällande beslut av

bildningsnämnden.

Skolskjuts p.g.a. hälsotillstånd i stöd av läkar- eller psykologutlåtande. Ur utlåtandet bör det förutom orsaken till att skjuts behövs även framgå för vilken tid skjuts behövs.

Endast en rekommendation att skolskjuts behövs räcker inte för att skjuts beviljas. Vid behov ber skolbyrån om ett nytt utlåtande av stadens egen skolläkare

Vid bedömningen av de alltför farliga skolvägarna används programmet Koululiitu som hjälp. Då skolskjuts ordnas på basen av en alltför farlig skolväg är skolskjutsen gratis för eleven (se skolskjutsprinciperna eller ansökningsblanketten).

En elev som inte är berättigad till skolskjuts, har rätt att ansöka om att mot ersättning åka med taxibilen, om det i bilen skulle finnas ledig plats. Elever i åk F-2 som har över 3 km och som anhåller om skolskjuts har förtur framom övriga elever som mot ersättning önskar åka med.

Bildningsnämnden fattar separat beslut om ersättningens storlek. Platserna fördelas i den ordning som ansökningarna inkommit. Ifall en köpt plats behövs för en skjutsberättigad elev har staden rätt att återkräva platsen. I dylikt fall återbetalas ersättningen för de dagar då eleven inte längre har rätt till skjuts. Ifall buss kan anlitas kan inte plats köpas i taxi.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

  • är över fem kilometer i en riktning eller
  • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020