suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Registrering av parti

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I partiregistret antecknas på ansökan i föreningsregistret införda, registrerade föreningar vars verksamhet syftar till att påverka statliga angelägenheter. I partiregistret finns alla föreningar som registrerats som partier i Finland. Partiregistret underhålls av justitieministeriet.

Endast ett parti som är infört i partiregistret har rätt att i sitt namn använda förkortningen r.p. (registrerat ...

Gör så här

  • Logga in i tjänsten puoluerekisteri.fi för att ansöka om att partiet ska antecknas i partiregistret. Ansökan i tjänsten förutsätter inloggning.
  • Ange endast partiets centralorganisation i partiregistret. Även om partiernas distriktsorganisationer, regionala och kommunala organisationer samt lokalföreningar i allmänhet också är registrerade föreningar, antecknas de inte i partiregistret.
  • Om det görs ändringar i stadgarna eller programmet för ett parti som införts i partiregistret, anmäl dem till partiregistret. Stadgeändringen träder i kraft först när ändringen har antecknats i partiregistret.

För vem och på vilka villkor

  • Ansökan om registrering av ett parti i partiregistret kan göras av en förening som är införd i föreningsregistret och vars verksamhet syftar till att påverka statliga angelägenheter.
  • Stadgarna för en förening som antecknas i partiregistret ska säkerställa att demokratiska principer iakttas i dess beslutsfattande och verksamhet.
  • Föreningen ska också ha ett allmänt program som utarbetats för att uppnå det syfte som framgår av stadgarna och av vilket de mål och principer som ska iakttas i föreningens statliga verksamhet framgår.
  • Dessutom behövs minst 5 000 stödförklaringar (anhängarkort) från personer som är röstberättigade i riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval, där de meddelar att de understöder att föreningen införs i partiregistret. Stödförklaringen ska vara insamlad inom högst ett år. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer deras tillräckliga mängd.

Servicen tillhandahålls av

Justitieministeriet

Ansvarig för tjänsten

Justitieministeriet
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 8.7.2022