suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Inrikesministeriet

Projektfinansiering ur EU-fonderna för inrikes frågor (EUSA)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

EU-fonderna för inrikesfrågor är asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt fonden för inre säkerhet (ISF), som delas upp i instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering samt för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Genom fonderna strävar man under programperioden 2014–2020 efter att utveckla EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Finland uppskattas erhålla sammanlagt ca 150 miljoner euro i finansiering genom fonderna under hela programperioden.

För båda fonderna har utarbetats ett nationellt program som omfattar hela programperioden och ett preciserande nationellt genomförandeprogram. Ur fonderna beviljas finansiering för projekt eller verksamhet som fullföljer de mål som ställs i fondens nationella program och nationella genomförandeprogram. I programmen beskrivs målen med hjälp av särskilda och nationella målsättningar.

Ur asyl-, migrations- och integrationsfonden finansieras åtgärder som hänför sig till utveckling av asylförfarande och stöd för mottagning, främjande av laglig immigration och integration samt återvändande.

Ur fonden för inre säkerhet finansieras åtgärder som hänför sig till kontroll av de yttre gränserna och viseringspolitiken samt utveckling av polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Fonderna inom området för inrikes frågor kan bevilja stöd för projekt och verksamhet i regel till ett belopp som motsvarar högst 75 % av projektets eller verksamhetens stödberättigande kostnader. Ur fonderna för inrikes frågor beviljas stöd i form av antingen projektstöd eller verksamhetsstöd. Som verksamhetsstöd beviljas endast driftsstöd, vidarebosättningsstöd och överföringsstöd. Finansieringen beviljas för högst tre år åt gången.

Gör så här

Information om ansökan och ansökningsrådgivning finns på fondernas webbplats på adressen www.eusa-rahastot.fi. Inrikesministeriet utlyser ansökan och arrangerar anslutande rådgivning i regel två gånger om året.

På fondernas webbplats finns ansökningsanvisningar samt fondernas nationella program och genomförandeprogram. I programmen och ansökningsanvisningarna fastställs de verksamheter för vilka det går att söka finansiering samt andra villkor som ansökan måste uppfylla. Vid rådgivningsmötena informeras de sökande om verksamheter som kan finansieras, stödberättigande kostnader och uppgörande av ansökan.

Ansökan är vanligtvis öppen i cirka fyra veckor. Finansiering söks via fondernas EUSA-system. Ansökan lämnas in elektroniskt i EUSA-systemet senast den tid som anges i ansökningsanmälan.

För vem och på vilka villkor

Både offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer kan vara sökande. Privatpersoner kan inte ansöka om finansiering.

Ur asyl-, migrations- och integrationsfonden kan finansiering sökas av till exempel myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag.

Ur fonden för inre säkerhet kan finansiering sökas av alla offentliga eller privata samfund med rättsförmåga. I praktiken är emellertid innehållet i åtgärderna till största delen sådana att stödmottagarna endast kan vara behöriga myndigheter, såsom Gränsbevakningsväsendet, utrikesministeriet eller dess

representationer, polisen, Tullen, Migrationsverket och räddningsväsendet. Driftsstöd kan i enlighet med det nationella programmet sökas av utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet och polisen.

De allmänna valkriterierna för projekt eller verksamhet som finansieras fastställs i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor. Detaljerade valkriterier finns i fondens genomförandeprogram.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om fonderna inom området för inrikes frågor

Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avInrikesministeriet
Ansvarig för tjänstenInrikesministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Inrikesministeriet
Uppdaterad: 16.11.2020