suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Planläggning

  • Tjänst
  • Jakobstad
  • Offentlig tjänst

Genom planläggning regleras hur bl.a. bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras i staden. I Jakobstad ansvarar planläggningsavdelningen för planläggningen underordnad tekniska nämnden.

Planläggningen uppdelas i olika plannivåer: en mer allmän generalplan styr mer detaljerade detaljplaner.

Generalplanen är en allmän plan för stadens markanvändning och styrning av trafiken, som täcker hela staden.

Med detaljplanen bestäms för vilka ändamål området kan användas och hur mycket man får bygga där. Bestämmelserna gäller även byggnadernas höjder, gatornas bredder och annat som inverkar på områdets struktur och stadsbild. Byggandet kan påbörjas när planen godkänts i endera tekniska nämnden (detaljplaner med ringa verkan) eller i stadsfullmäktige och vunnit laga kraft.

Detaljplaner som är under uppgörande eller i kraft hittas bl.a. på planläggningens webbsida och via stadens kartservice.

Gör så här

Du kan delta i planläggningen genom att framföra dina åsikter angående planer under uppgörande som påverkar dina intressen. Planläggningsärenden under uppgörande finns på staden Jakobstads planläggningsavdelnings webbsida. Om deltagande beskrivs noggrannare i de olika planprojektens program för deltagande- och bedömning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Markanvändnings- och bygglag 59 §

Ersättning för utarbetande av detaljplan

Om en detaljplan eller en ändring av planen i huvudsak är påkallad av ett enskilt intresse och har utarbetats på initiativ av markägaren eller markinnehavaren, har kommunen rätt att av denne uppbära kostnaderna för utarbetandet och behandlingen av planen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStaden Jakobstad
Ansvarig för tjänstenStaden Jakobstad
Område Jakobstad
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 30.3.2020