suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Påverkan av landskapsplanläggning

  • Tjänst
  • 14 kommuner
  • Offentlig tjänst

Allmänt: Landskapsförbunden ansvarar för uppgörandet av landskapsplaner. I landskapsplanen anvisas huvuddragen för områdesanvändningen i landskapet. I landskapsplanen definieras landskapets översiktliga markanvändning, fokuseringen ligger på samhällsstruktur och en fungerande helhet. Vid planeringen på landskapsnivå beaktas de riksomfattande målen som samordnas med landskapets mål och de lokala målen för områdesanvändningen. Landskapsplanen skall tjäna till ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas och ändras samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen.

Växelverkan: Landskapsplanen förbereds i växelverkan med berörda kommuner samt med intressenter, myndigheter och sammanslutningar, vars förhållanden, intressen eller verksamhetsområden påverkas av planen.

Innehåll: Med landskapsplanen skapas förutsättningar för en fungerande region- och samhällsstruktur. Det framkommer översiktlig information om bl. a. verksamhetsform (boende, service, handel, industri etc.) samt vägnäts-, kommunalteknisk- och grönstruktur. Därtill tas också hänsyn till vård av natur, miljö, landskap, och byggmiljö samt samhällsekonomiska kostnader. Fokuseringen ligger bl. a. på region- och samhällsstrukturens funktionalitet, tjänsternas tillgänglighet och en balanserad livsmiljö.

Gör så här

Samkommunen, dvs. landskapets förbund ger anvisningar till dem som vill delta i planläggningen i landskapet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla vars förhållanden eller intressen landskapsplanläggningen påverkar har rätt att delta i landskapets planläggningsprocess.

En landskapsplan är en översiktlig plan över områdesanvändningen i kommuner som ingår i planen. I den presenteras principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen samt anges områden som av olika anledningar anses vara nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.

För upprättandet av landskapsplanen och annan planering på landskapsnivå ansvarar en samkommun, dvs. ett förbund på landskapsnivå, där regionens kommuner måste vara medlemmar. Landskapsplanen kan också upprättas i etapper eller delområden.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019