suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Päiväkodit ja perhepäivähoito

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Borgå stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogik. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Barn som vårdas hemma och deras familjer kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnsfostran utan att förlora hemvårdsstödet.

Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats. Dagvårdsplatsen kan vara i ett kommunalt daghem eller i familjedagvård.

Barnet vårdas i ett privat daghem, då barnet beviljas en servicesedel till ett privat daghem som staden har godkänt.

Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

Du kan ansöka om dagvård året om.

Dagvårdsansökan bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplats. Om behovet av dagvård beror på oförutsägbar sysselsättning, studier eller utbildning, bör du ansöka om dagvårdsplats senast två veckor innan platsen behövs. Ansökan är i kraft ett år.

Mer information om bland annat ansökan och klientavgifter finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 6.5.2020