suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Miljötillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Ett tillstånd måste fås för verksamhet, som kan orsaka förorening av till exempel ett markområde, ett dike, en källa, en rännil eller ett annat vattendrag.

Tillståndspliktiga är även sådana vattenhushållningsprojekt som kan medföra risk för förorening av miljön, men som enligt vattenlagen inte förutsätter ett tillstånd. Förutom för tillståndspliktig ny verksamhet krävs det miljötillstånd för ändr ...

Gör så här

Ansök om miljötillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheterna eller regionförvaltningsverket.

I oklara situationer ger myndigheterna vägledning om till vilken myndighet du ska lämna in din ansökan.

För vem och på vilka villkor

Miljötillstånd behövs inte för kortvariga åtgärder av försöksnatur som till exempel syftar till att testa ny teknik.

På vissa verksamheter enligt miljöskyddslagen tillämpas ett anmälningsförfarande som är lättare än tillståndsförfarandet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Enligt miljöskyddslagen behöver verksamhet som medför risk för förorening av miljön miljötillstånd. Ett tillstånd måste fås för verksamhet, som kan orsaka förorening av till exempel ett markområde, ett dike, en källa, en rännil eller ett annat vattendrag.

Tillståndspliktiga är även sådana vattenhushållningsprojekt som kan medföra risk för förorening av miljön, men som enligt vattenlagen inte förutsätter ett tillstånd. Miljötillstånd måste ansökas om när verksamheten utvidgas, börjar producera utsläpp eller när det sker någon annan betydande förändring i verksamheten.

Miljötillståndspliktiga verksamheter är t.ex. skogsindustri, metall- och kemiindustri, energiproduktion, stora djurstall, yrkesmässig eller institutionell avfallshantering som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt gruvverksamhet, pälsdjursuppfödning, fiskodling samt hamn- och flygplatsverksamhet. Miljötillstånd behövs också om verksamheten kan orsaka oskäligt besvär för dem som bor i närheten.

Om den sökandes projekt utöver behovet av miljötillstånd även omfattar behov av andra miljörelaterade tillstånd, kan den sökande be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena. Samordningen förenhetligar handläggningsskedena i olika tillståndsförfaranden.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020