suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tohmajärvi kommun

Marktäktstillstånd och anmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Tohmajärvi
  • Offentlig tjänst

Man ska ha tillstånd för att ta och transportera bort marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mull. Marktäkt regleras i marktäktslagen. Den som tar marksubstanser ska bland annat säkerställa att marktäkten inte förstör landskapet eller orsakar oskälig olägenhet för miljön. Tillståndshavaren skall årligen göra en anmälan om mängden och arten av det material som tagits.

Kommunen s ...

Gör så här

Ansök om tillstånd enligt marktäktslagen för bortforsling, lagring på plats och förädling av marksubstans. Ansök skriftligen om tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bifoga en täktplan till tillståndsansökan med detaljerade uppgifter om täktverksamheten och miljövården.

Det lönar sig att lämna in ansökan om marktäktstillstånd i god tid och med så fullständiga bilagor som möjligt till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Miljövårdsmyndigheten informerar om ansökan genom en kungörelse och begär behövliga utlåtanden om ansökan. Efter att ha hört sökanden om utlåtanden och anmärkningar fattar miljönämnden beslut i ärendet. Tillståndsbeslutet kan överklagas hos Östra Finlands förvaltningsdomstol.

Ansökningsblanketter fås från tekniska byrån.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Giltighetstid

Marktäktstillstånd beviljas för viss tid, i allmänhet för högst tio år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att ta marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mylla för bortforsling, lagring på plats eller förädling, krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Om täktverksamheten i samma verksamhetsområde omfattar samtidig stenbrytning och stenkross behövs i allmänhet förutom marktäktstillstånd även miljötillstånd. Du kan ansöka om tillstånd med en tillståndsansökan, varvid ansökningarna behandlas tillsammans och avgörs genom samma beslut.

Om projektet utöver marktäktstillståndet även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan du be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Innehavaren av marktäktstillståndet ska årligen göra en anmälan om mängden och arten av marksubstans som tagits. Anmälan görs i första hand på en elektronisk anmälningsblankett.

Servicen tillhandahålls av

Tohmajärvi kommun

Ansvarig för tjänsten

Tohmajärvi kommun
Ansvarig för texten: Tohmajärvi kommun
Uppdaterad: 29.12.2022