suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Marktäktstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Kommunens miljövårdsmyndighet, miljönämnden, behandlar ansökan om marktäktstillstånd i Malax kommun. För behandlingen av ansökan uppbärs en avgift enligt av kommunfullmäktige fastslagen taxa.

Gör så här

Blankett för ansökan om marktäktsverksamhet hittas på Malax kommuns webbplats. Där hittas även blankett för utredning om hörande av grannar samt blankett för plan för hantering av utvinningsavfall vid täktverksamhet. Övriga bilagor som bör fogas till ansökan varierar beroende av projektets omfattning. Ansökan kan sändas in per post eller elektroniskt per e-post till miljösekreteraren. Ytterligare information och rådgivning gällande ansökningsförfarandet för marktäktsverksamhet ges av miljösekreteraren.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Giltighetstid

Giltighetstiden varierar beroende på tillståndet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För marktäkt, dvs. att ta och föra bort sten, grus, sand, lera och mull behövs tillstånd från kommunen. Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område. Tagaren ska säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön. Tillståndsinnehavaren ska årligen meddela mängden och arten av substans som tagits.

Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Om sökandens projekt utöver behovet av marktäktstillstånd även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan sökanden be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena. Samordningen förenhetligar handläggningsskedena i olika tillståndsförfaranden.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Om marktäkten är omfattande ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019