suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Marktäktstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Kommunens miljövårdsmyndighet, miljönämnden, behandlar ansökan om marktäktstillstånd i Malax kommun. För behandlingen av ansökan uppbärs en avgift enligt av kommunfullmäktige fastslagen taxa.

Gör så här

Ansök om tillstånd enligt marktäktslagen för bortforsling, lagring på plats och förädling av marksubstans. Ansök skriftligen om tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bifoga en täktplan till tillståndsansökan med detaljerade uppgifter om täktverksamheten och miljövården.

Blankett för ansökan om marktäktsverksamhet hittas på Malax kommuns webbplats. Där hittas även blankett för utredning om hörande av grannar samt blankett för plan för hantering av utvinningsavfall vid täktverksamhet. Övriga bilagor som bör fogas till ansökan varierar beroende av projektets omfattning. Ansökan kan sändas in per post eller elektroniskt per e-post till miljösekreteraren. Ytterligare information och rådgivning gällande ansökningsförfarandet för marktäktsverksamhet ges av miljösekreteraren.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Giltighetstid

Marktäktstillstånd beviljas för viss tid, i allmänhet för högst tio år.

Giltighetstiden varierar beroende på tillståndet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att ta marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mylla för bortforsling, lagring på plats eller förädling, krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Om täktverksamheten i samma verksamhetsområde omfattar samtidig stenbrytning och stenkross behövs i allmänhet förutom marktäktstillstånd även miljötillstånd. Du kan ansöka om tillstånd med en tillståndsansökan, varvid ansökningarna behandlas tillsammans och avgörs genom samma beslut.

Om projektet utöver marktäktstillståndet även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan du be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Innehavaren av marktäktstillståndet ska årligen göra en anmälan om mängden och arten av marksubstans som tagits. Anmälan görs i första hand på en elektronisk anmälningsblankett.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019