suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Kommunal småbarnspedagogik i daghem

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

I Malax finns enbart kommunala daghem. Daghemmen har avdelningar för både yngre och äldre barn. Åldern i barngrupperna kan variera från daghem till daghem, vanligast är avdelningar för barn i åldern 1-3 år och 3-6 år. Tvåspråkiga avdelningar för barn i åldern 1-5 år finns vid två daghem.

Daghemmen är i regel öppna 06.15 – 17, men öppethållningstiden justeras enligt det behov som finns.

Verksamheten grundar sig på de riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik och kommunens lokala planer. På daghemmen görs det också upp en individuell plan för småbarnspedagogiken för varje barn, och i den skrivs det in mål som ska stödja barnets utveckling, lärande och välmående samt eventuella stödbehov.

Barnets åsikt och önskemål utreds när man planerar, genomför och utvärderar småbarnspedagogiken. Även barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta i och påverka den småbarnspedagogiska verksamhet som barnet deltar i.

Avgifterna inom småbarnspedagogik baserar sig på Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) och på beslut som bildningsnämnden i Malax kommun tagit. Avgiften grundar sig på familjens storlek, behovet av service samt familjens bruttoinkomster.

Inkomstutredningen ska lämnas in till kanslisten inom en månad efter att barnet har inlett sitt deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet. Om inte utredningen har inkommit inom utsatt tid, bestäms avgiften för småbarnspedagogik enligt högsta avgiftsklass.

En familj kan ansöka om sänkning av eller befrielse från avgift med hänvisning till underhållsskyldighet, försörjningssvårigheter eller vårdsynpunkter.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och gruppfamiljedaghem) lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om behov av småbarnspedagogik uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas t.ex. på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning ska man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om du önskar byte av plats inom småbarnspedagogiken ska en ny ansökan ifyllas.

Ifall barnet fortgående deltar i småbarnspedagogik endast en del av månaden, ska man på förhand göra ett vårdavtal för valbara 10 eller 16 dagar/månad samt för hel- eller halvdagsvård.

I dessa fall utgår avgiften för småbarnspedagogik från vårdavtalet som uppgjorts vid daghemmen. Ett vårdavtal är i kraft minst tre månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet). Vårdavtalet kan inte uppgöras retroaktivt och en eventuell ändring träder i kraft då en ny månad inleds.

Uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik måste lämnas in skriftligen.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 15.10.2019