suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Kommunal familjedagvård

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Familjen kan i stället för daghemsvård välja familjedagvård för barnet.

I familjedagvården vårdas barnet i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren sköter på egen hand den dagliga matlagningen och övriga hemsysslor. En familjedagvårdare kan i stadigvarande vård ha fyra barn under skolåldern (vårdarens egna barn under skolåldern medräknade) och dessutom en skolelev/förskoleelev som femte barn.

När vårdförhållandet inleds görs en vårdplan upp som ett samarbete mellan barnets föräldrar, familjedagvårdaren och förmannen för familjedagvård. Då kommer parterna överens om frågor som berör barnets vård och fostran (bland annat vårdtiderna).

Om familjedagvårdaren insjuknar eller har semester har barnet en reservvårdplats.

Gör så här

Ansök om en plats i familjedagvård till ditt barn senast fyra månader innan familjedagvården ska inledas.

Ansök om en plats i småbarnspedagogik senast fyra (4) månader före barnet behöver en plats.

Lämna in ansökan genom e-tjänsten med blanketten "Ansökan till småbarnspedagogik".

En ansökan till småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Frågor gällande ansökan till familjedagvård kan riktas till förman för familjedagvård.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Kompensation för familjedagvård söks med en separat kompensationsblankett.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutom daghemmen kan du anhålla om en plats för ditt barn inom den kommunala familjedagvården. Familjedagvård är småbarnspedagogik som anordnas i vårdarens eller barnets hem. Familjen och vårdaren kommer överens om tidsplanen för vårdarens dagliga arbetstid på cirka åtta timmar.

En kommunal familjedagvårdare får ha högst fyra barn i olika åldrar i heldagsvård och en förskoleelev eller skolelev i deltidsvård. Vårdarens egna barn under skolåldern räknas med. Vårdaren tillreder mat för barnen och barnen kan delta i lättare hushållssysslor. Varje barn inom familjedagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 24.9.2020