suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Kommunal familjedagvård

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Ledd, dvs. kommunal familjedagvård, är en dagvårdsform i hemlik miljö. Inom familjedagvården vårdas barn i ett familjedaghem, som i regel är familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren sköter på egen hand den dagliga matlagningen och övriga hemsysslor. En familjedagvårdare kan i stadigvarande vård ha fyra barn under skolåldern (vårdarens egna barn under skolåldern medräknade) och dessutom en skolelev/förskoleelev som femte barn.

Då vårdförhållandet inleds görs en vårdplan upp som ett samarbete mellan barnets föräldrar, familjedagvårdaren och familjedagvårdsledaren. Då kommer parterna överens om frågor som berör barnets vård och fostran (bl.a. vårdtiderna) och diskuterar barnet och dess roll som en medlem i familjedaghemmets barngrupp.

Om familjedagvårdaren insjuknar eller har semester har barnet en reservvårdplats.

Gör så här

Ansök om en plats i familjedagvård till ditt barn senast fyra månader innan familjedagvården ska inledas.

Ansökan till kommunal familjedagvård i Sibbo görs på samma sätt som till den övriga dagvården, dvs. med ansökan om dagvård.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Reservvården ordnas i daghemmen om familjedagvårdaren är borta. Då informationen om att familjedagvårdarens frånvaro mottagits, ska familjen omedelbart meddela om reservvårdsbehovet, dock senast på tisdag under föregående vecka.

Om familjedagvårdaren insjuknar akut ska reservvårdplatsen underrättas så fort som möjligt. Överenskomna vårdtider som uppgjorts i vårdavtalet gäller också i reservvården. Det är viktigt att bekanta sig med reservvården före den första vårddagen. Det finns skäl att diskutera med personalen på förhand om eventuella allergier hos barnet och andra ärenden som har med vården att göra.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Kompensation för familjedagvård söks med en separat kompensationsblankett.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutom daghemmen kan du anhålla om en plats för ditt barn inom den kommunala familjedagvården. Familjedagvård är småbarnspedagogik som anordnas i vårdarens eller barnets hem. Familjen och vårdaren kommer överens om tidsplanen för vårdarens dagliga arbetstid på cirka åtta timmar.

En kommunal familjedagvårdare får ha högst fyra barn i olika åldrar i heldagsvård och en förskoleelev eller skolelev i deltidsvård. Vårdarens egna barn under skolåldern räknas med. Vårdaren tillreder mat för barnen och barnen kan delta i lättare hushållssysslor. Varje barn inom familjedagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Om den ena av barnens föräldrar är hemma på grund av arbetslöshet kan kommunen begränsa vårdtiden för ett barn inom småbarnspedagogiken till 20 timmar i veckan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.2.2020