suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kommun- och Organisation-Helmi-specialunderstöd

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Med specialunderstödet stöds naturvårdsprojekt som är i enlighet med Helmi-livsmiljöprogrammet.

Det huvudsakliga syftet med programmet Helmi är att stärka den finska naturens biologiska mångfald och förbättra livsmiljöerna bland annat genom att skydda och restaurera myrmarker, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt restaurera vatten- och strandnatur. Syftet m ...

Gör så här

 1. Ansökan om understöd görs elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. När det gäller ett konsortium görs ansökan av den huvudsökande som även ansvarar för projektet.
 2. Fyll i ansökan noggrant. En bristfällig ansökan förlänger förfarandet.
 3. Förbered och bifoga de filer som krävs för ansökan:
 • Projektplan, det vill säga en redogörelse av bakgrunden till projektet, hur åtgärderna genomförs, tidsplanen, målen, projektets betydelse och hållbarhet.
 • Kostnadsuppskattning för projektet, finansieringsplan och kostnadsspecifikation.
 • Tillstånd och samtycken som projektet förutsätter, såsom samtycke från ägare och innehavare av mark- och vattenområde.
 • Karta med utmärkta åtgärdsområden (enligt möjligheterna helst som geodatamaterial) och planutdrag av gällande plan och en beskrivning av plansituationen.
 • Eventuellt föreningsregisterutdrag.
 • Vid konsortier samarbetsavtalen för de andra parterna i projektet.

4. Ifall Nylands NTM-central begär att ansökan komplementäras skall du lämna in de begärda tilläggen inom den nämnda tidsramen eller förhandla om tilläggstid med myndigheten.

5. Nylands NTM-central fattar ett beslut över ärendet. Beslutet överförs till regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökan om betalning

 1. Ansök om utbetalning av bidraget i enlighet med beslutet.
 2. Fyll i och skicka in betalningsansökan från regionförvaltningens e-tjänst betalningsflik.
 3. Bifoga de filer som krävs till betalningsansökan.
 4. Utbetalningen sköts av Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM centralernas) och arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret/KEHA-keskus). Mer information om att ansöka om betalning finns på UF-centrets nätsida.

För vem och på vilka villkor

Specialunderstödet kan ansökas av kommuner, samkommuner, andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser och gemensamma vattenområdens andelslag. Projekten bör riktas till de värdefulla livsmiljöerna i Helmi-programmets teman. Kostnader i projektet kan uppstå endast efter att NTM-centralen har fattat ett beslut över statsunderstödet. Beviljandet av understödet grundar sig på en övergripande bedömning och utvärdering över projektens förväntade effekt för att förbättra den biologiska mångfaldens tillstånd.

Om projekten är inriktade på privat mark bör även bestämmelser om statligt stöd beaktas vid tillämpningen samt så skall markägares samtycke gentemot projektet säkerställas skriftligt. NTM-centralen beviljar inte understöd till sådana projekt som medför en direkt ekonomisk nytta.

Godtagbara kostnader är anskaffningskostnader som är direkt relaterade till projektets genomförande och personalkostnader för de som blivit anställda för projektet. Även kostnaderna för inventeringar, planer och uppföljningar godkänns då de direkt berör projektet och de konkreta vårdåtgärderna vidtas under projektet, eller om de finansieras på något annat sätt och följer en viss tidtabell.

Bidrag kan även beviljas för andra kostnader, beroende av projektet kan dessa vara exempelvis informations- och kommunikationskostnader, strukturer för att skydda betydande naturvärden, skolning eller momskostnader ifall mervärdesskatt slutligen skulle betalas av stödmottagaren.

Talko-arbete kan inte inkluderas i de godkända kostnaderna. En betydande mängs talkoarbete under projektet kan ligga som grund för en högre bidragsprocent. I dessa fall bör man föra en timjournal över arbetet som utförs kostnadsfritt och bifoga denna i betalningsansökan i enlighet med anvisningarna i beslutet.

Med bidraget stöds inte våtmarker som byggts eller skall byggas i syfte att leda dagvatten. Bland vårdbiotoperna beviljas bidrag inte till planerade eller redan grundade ängar vars flora skapats genom sådd eller plantering av frön. Bidraget får inte överlappa skyldigheterna i ett miljöavtal samt så får åtgärder inte bero på att miljöavtalets skyldigheter inte uppfylls. I de skogliga livsmiljöerna beviljas bidrag bara till skyddsområden.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Nyland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.9.2022