suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kimitoöns kommun

Invånarinitiativ

  • Tjänst
  • Kimitoön
  • Offentlig tjänst

Initiativet handläggs i kommunen av den myndighet vars verksamhetsområde ärendet tillhör. Initiativtagaren får veta vilka åtgärder som har vidtagits på basis av initiativet.

Gör så här

Initiativet lämnas in till kommunen elektroniskt eller på papper.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Enligt den etablerade tolkningen av kommunallagen avses med invånare också andra kommunmedlemmar som äger mark eller fast egendom i kommunen, företag eller som betalar skatt till kommunen. Med sammanslutning och stiftelse avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Initiativet formuleras fritt, men det ska alltid vara skriftligt. Anonyma initiativ handläggs inte. Ett initiativ är inte en fråga.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet.

Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, bör fullmäktige ta ärendet till behandling inom sex månader. Minst fem procent av de röstberättigade kommuninvånarna kan lägga fram ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKimitoöns kommun
Ansvarig för tjänstenKimitoöns kommun
Område Kimitoön
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Kimitoöns kommun
Uppdaterad: 7.1.2021