suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Inkomstrelaterad dagpenning

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en arbetslöshetsförmån som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa.

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningskalkylatorn på www.tyj.fi.

Ansök om dagpenningen hos din egen arbetslöshetskassa.

Gör så här

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

Inkomstrelaterad dagpenning söks i efterhand för perioder på fyra veckor eller en månad. Du kan även skicka den första ansökan till din egen arbetslöshetskassa för en kortare period om du följer kassans anvisningar.

Fyll i ansökan från och med första arbetslöshetsdagen. Kassan beaktar de fem självriskdagarna och eventuella andra dagar utan ersättning.

I de flesta fall ska följande bilagor bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

 • Kopia på uppsägningsmeddelandet eller permitteringsmeddelandet.
 • Kopia på anställningsavtalet.

Beroende på den personliga situationen ska även följande bifogas:

 • Löneintyg om tillräcklig information inte antecknats i inkomstregistret för att räkna ut din dagpenning.
 • Beslut om beviljande av social förmån, om du t.ex. får pension, sjuk-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd.
 • Arbetslöshetskassan får information om förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Ett eventuellt graderat skattekort eller ändringsskattekort ska emellertid bifogas den ursprungliga ansökan.

När den första ansökningen har behandlats skickar arbetslöshetskassan ett beslut om grunderna för betalningen av förmånen, en betalningsanmälan och en blankett för fortsatt ansökan för inkomstrelaterad dagpenning.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

 • du är helt eller delvis arbetslös
 • du söker heltidsanställning och har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
 • du är medlem i en arbetslöshetskassa
 • du har uppfyllt arbetsvillkoret under tiden som medlem i kassan
 • du är i åldern 18–64 år (vid permitteringar 18–67 år).

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt. Arbets- och näringsbyrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan som visar att de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för din del. En sådan förutsättning är t.ex. att du står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetskassan kan endast betala inkomstrelaterad dagpenning om inga hinder finns i utlåtandet från arbets- och näringsbyrån. Om du t.ex. studerar på heltid eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Närmare information om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och anmälan som arbetssökande finns hos arbets- och näringsbyrån. Efter anmälan är det viktigt att följa anvisningarna och datum från arbets- och näringsbyrån för att hålla arbetssökningen i kraft.

För en löntagare uppfylls arbetsvillkoret efter 26 kalenderveckor. Den kortaste tiden för att arbetsvillkoret ska uppfyllas är alltså cirka sex månader. Alla veckor med minst 18 timmars arbete för vilket kollektivavtalsenlig lön utgår räknas in i arbetsvillkoret. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 399 euro i månaden under år 2024. Arbetet behöver inte vara oavbrutet utan arbetsvillkoret ska uppfyllas under granskningsperioden. Granskningsperiodens längd är 28 månader och den räknas bakåt från den tidpunkt då arbetstagaren anmälde sig som arbetslös arbetssökande. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas om arbetsvillkoret uppfylls under den tid arbetstagaren har varit medlem i kassan. Medlemstiden måste alltså uppgå till minst 26 veckor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

Servicen tillhandahålls av

Företagarnas Arbetslöshetskassa, Työttömyyskassa Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Super arbetslöshetskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap, YTK Arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Aaria, Palvelualojen Työttömyyskassa

Andra ansvariga organisationer

Super arbetslöshetskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Työttömyyskassa Pro, Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap, YTK Arbetslöshetskassan, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Aaria, Palvelualojen Työttömyyskassa, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Ansvarig för tjänsten

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Ansvarig för texten: Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Uppdaterad: 2.2.2024