suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Hälsoundersökningar för arbetslösa

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hälsoundersökningar ordnas för alla arbetslösa som inte omfattas av studie- eller företagshälsovården. Undersökningar görs under olika faser av arbetslösheten.

Syftet med hälsoundersökningen är att främja och uppfölja hälsan och arbets- och funktionsförmågan, att i ett tidigt skede identifiera hälsorisker, att diagnostisera folksjukdomar och andra sjukdomar i ett tidigt skede, att bedöma de psyki ...

Gör så här

Om det gått lång tid sedan din senaste hälsoundersökning, om ditt hälsotillstånd oroar dig eller om arbetsförmågan och behovet av rehabilitering bör undersökas, kan du be om remiss för hälsoundersökning. Till hälsoundersökning kommer man med remiss från TE-byrån, Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) eller från socialväsendet.

Även en anställd på TE-byrån, en socialarbetare, en servicehandledare eller någon annan som har hand om dina ärenden kan rekommendera en hälsoundersökning.

Klienten kan fylla i blanketten för förhandsuppgifter på förhand och ta den med sig till mottagningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsoundersökningen för arbetslösa ingår i allmänhet mätningar med vilka man konstaterar bland annat viktindex och blodtryck samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen är ett samtal på mottagningen där man går igenom frågor som gäller personens hälsa, psykiska hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom. Vid hälsoundersökningen av arbetslösa fästs särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livskompetensen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid undersökningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisar patienten patienten vidare. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Kontakta social- och hälsocentralen om du vill genomgå hälsoundersökningen för arbetslösa.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 26.9.2023