suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Flexibel grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Elever som är minst 14 år, går i årskurserna 7-9 och riskerar att bli utan avgångsbetyg, kan söka sig till den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO). Sökanden ska ha minst ett år kvar av grundskolan och han/hon måste vara motiverad och kunna dra nytta av funktionella arbetssätt. Om flera elever under samma läsår slutför sina studier enligt flexibel grundläggande utbildning kan skolan bilda en egen undervisningsgrupp av dem. I ordnandet av undervisningen samarbetas med kommunens ungdomsväsende och för behövliga delar med socialväsendet. I den flexibla grundläggande utbildningen studerar man turvis i skolan och på arbetsplatsen. I JOPO-klassverksamhet kan studierna omfatta också utflykter, studiebesök och lägerskolor. Det finns 10 elever i gruppen. Studierna genomförs delvis som närstudier och delvis på arbetsplatser. Under närstudieperioderna studerar man i skolan eller i andra läromiljöer exempelvis i form av studiebesök. Även ämneslärarna håller undervisningstimmar. För en elev, som deltar i den flexibla grundläggande utbildningen, uppgörs en plan för lärande vars förverkligande uppföljs tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. För en elev, som deltar i den flexibla grundläggande utbildningen, uppgörs en plan för lärande vars förverkligande uppföljs tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Arbetsplatsstudierna delas upp i fyra perioder av vilka två är under höstterminen och två under vårterminen. Arbetsplatsstudier utförs i ca 60 dagar per läsår. Under arbetsplatsstudieperioderna är eleverna på arbetsplatsen två dagar i veckan och i skolan tre dagar i veckan. Elevhandledaren hjälper i anskaffningen av arbetsplatser och håller kontakt med handledarna på arbetsplatserna. Under arbetsplatsstudieperioden deltar eleven under handledning i arbetsplatsens uppgifter, lär sig spelreglerna i arbetslivet, får erfarenhet av olika branscher och utför samtidigt självständiga studieuppgifter som hänför sig till den egna arbetsplatsen och den egna planen för lärande. I slutet av perioden har eleven, läraren eller ledaren för flexibel grundläggande utbildning och handledaren på arbetsplatsen en utvärderingsdiskussion och eleven får ett arbetsintyg. Den flexibla grundläggande utbildningen samarbetar bland annat med läroverk inom andra stadiet och ungdomsväsendet. Tät kontakt mellan skolan och hemmet hör till den flexibla grundläggande utbildningen.

Gör så här

Man kan ansöka om en plats i den flexibla grundläggande utbildningen en gång per läsår på vårter-minen enligt en tidtabell som meddelas separat. Sökande fyller i en ansökningsblankett till vilken bifogas en rekommendation av elevvårdspersonalen. Läraren, skolkuratorn och ungdomsledaren intervjuar sökandena. Skolans rektor beslutar elevspecifikt om antagningen till den flexibla grund-läggande utbildningen. I studierna tillämpas den grundläggande utbildningens läroplan.

För vem och på vilka villkor

För att försäkra att den grundläggande utbildningens lärokurs blir slutförd, kan en enskild elev på begäran av vårdnadshavarna utföra slutskedet i sina studier (årskurs 7-9) enligt flexibel grundläg-gande utbildning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den flexibla grundläggande utbildningen (JOPO) stöder högstadieelever, alltså elever på årskurserna 7-9, som riskerar att bli utan grundskoleutbildningens avgångsbetyg. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas funktionalitet, användning av olika inlärningsmiljöer och inlärning i arbetet.

Förutom grundskolorna deltar kommunens ungdoms-, social- och hälsovårdsväsende samt yrkesläroverk, gymnasier och verkstäder för unga i ordnandet av flexibel grundläggande utbildning. Undervisningen sker i grupper.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 5.11.2021