suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Elevvård inom grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

I Sjundeå sker elevvårdsarbetet i samarbete med eleven och vårdnadshavaren, bildningsväsendet, social- och hälsovården samt andra sakkunniga aktörer. I elevvården betonas värderingar som finns i förordningar: Barnets och ungas delaktighet - Gemenskap - Tidigt stöd - Tjänsternas likvärdighet och kvalitet - Mångprofessionellt samarbetet Målsättning för verksamheten är välmående barn och ungdom. I elevvårdsplanen finns mer information om elevvårdens praxis.

Gör så här

Kontaktuppgifter till elevvården finns på kommunens hemsida.

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

I Sjundeå garanteras för eleven möjlighet att personligen diskutera med skolpsykolog eller -kurator senast den sjunde arbetsdagen i läroanstalten från elevens eller vårdnadshavarens begäran. I brådskande fall möjliggörs diskussion inom samma eller nästa arbetsdag. Eleven garanteras möjlighet på vardagar under tjänstetid att direkt få kontakt med skolhälsovården.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 3.12.2021