suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Detaljplanering

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

De personer och sammanslutningar vars förhållanden eller intressen i avsevärd mån kan påverkas av planen har möjlighet att att följa planläggningen och påverka den.

Gör så här

I början av planprocessen görs alltid ett program för deltagande och bedömning där man redogör för planens syfte och betydelse.

Det är möjligt att lämna in en åsikt då planens utkast är till påseende och en anmärkning då förslaget är till påseende.

Efter att planen godkänts har man möjlighet att lämna in besvär till förvaltningsdomstolen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av detaljplanen har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen i sitt område. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen men fullmäktiges beslutanderätt kan genom en instruktion även överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd. Kommunen ska följa upp detaljplaneringens status och vid behov förnya föråldrade detaljplaner. I detaljplanen fastställs gatornas, parkernas, rekreationsområdenas och torgens namn.

Kommunen kan förordna ett byggförbud i ett område vars detaljplan håller på att göras upp eller ändras. Byggförbudet gäller i högst två år. Kommunen kan förlänga förbudet med två år åt gången om planeringen ännu pågår.

Deltagandet i detaljplaneringen sker genom att göra en motion om planläggningen eller lämna en åsikt om en plan under beredning. Om planförslaget påverkar invånarens boende eller arbete har invånaren rätt att ge en skriftlig anmärkning om det framlagda planförslaget. Kommunbesvär får göras om ett beslut om att godkänna en plan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 24.6.2020