suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lahtis stad

Detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Lahtis
 • Offentlig tjänst

Försäljning av nikotinpreparat på andra ställen än apoteket förutsätter ett detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat. Tillståndet ansöks vid den kommun som försäljningsplatsen ligger i.

Detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat avsedda för att dra ner på och sluta röka kan beviljas affärer, servicestationer, kiosker och näringsställen. Att sälja nikotinpreparat i automater är förbjudet.

Gör så här

Ansök om tillstånd genom att lämna in en fritt formulerad skriftlig tillståndsansökan till den kommun som din försäljningsplats ligger i. Redogör i din ansökan hur du försäkrar att lagen följs i dina försäljningsplatser vad gäller detaljförsäljning av nikotinpreparat.

Ange i din ansökan

 • ditt namn eller ditt företags namn, kontaktuppgifter, FO-nummer och adresser på försäljningsplatserna för nikotinpreparaten
 • en utredning om hur nikotinpreparaten förvaras, såsom uppföljning av temperaturkedja och sista försäljningsdag
 • en utredning om hur övervakningen av försäljningen sköts, till exempel hur preparaten placeras i affären och hur försäljningens åldersgränser övervakas
 • namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för försäljningen
 • antalet försäljningspunkter vid försäljningsplatsen och en utredning om var de är placerade i försäljningsplatsen.

För vem och på vilka villkor

Att sälja nikotinpreparat i affärer förutsätter att

 • näringsidkaren har ett detaljhandelstillstånd beviljat av den kommun som försäljningsplatsen är belägen i
 • försäljningen sker i försäljningsplatsen som anges i tillståndet
 • preparaten endast säljs för 18 år fyllda
 • försäljaren kan övervaka säljsituationen
 • preparaten inte säljs i automater.

Kommunen beviljar tillståndet om näringsidkaren har förutsättningar för att lagra och sälja preparaten i enlighet med medicinlagen. En näringsidkare måste meddela kommunen om uppgifter i tillståndsansökan ändras eller försäljningen avslutas.

I lagringen, detaljförsäljningen och marknadsföringen av nikotinpreparat ska till tillämpliga delar följas bestämmelserna i läkemedelslagen. De nikotinpreparat som säljs ska ha ett försäljningstillstånd beviljat av Europeiska kommissionen eller av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. De preparat som säljs får endast skaffas från en läkemedelspartihandel som har ett läkemedelspartihandelstillstånd beviljat av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan ska anhängiggöras i tillräckligt god tid innan ett ny försäljningsställe öppnas. Försäljningen av nikotinpreparat får inte inledas innan kommunen har beviljat ett detaljhandelstillstånd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lahtis stad

Ansvarig för tjänsten

Lahtis stad
Ansvarig för texten: Lahtis stad
Uppdaterad: 16.1.2024