suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Delta och påverka

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Stadsborna väljer vid kommunalvalen de representanter som ska fatta beslut i ärenden som berör Borgå.  Val ordnas vart fjärde år. Genom kommunalval väljs det förtroendeorgan, stadsfullmäktige, som har den högsta beslutande makten i staden. Fullmäktige utser ledamöterna i de övriga förtroendeorganen.

En röstberättigad, myndig person kan ställas upp som fullmäktigekandidat och han/hon kan väljas till olika förtroendeuppdrag.

Du kan påverka redan i beredningsskedet genom att vara i kontakt med de tjänstemän som bereder ett ärende eller de förtroendevalda som fattar beslutet.

Stadsborna kan ge respons till beslutsfattarna eller tjänsteinnehavarna inofficiellt t.ex. på en elektronisk blankett.

Stadsborna har också rätt att väcka officiella invånarinitiativ i ärenden som gäller stadens verksamhet.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Initiativet lämnas in till kommunen elektroniskt eller på papper.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Enligt den etablerade tolkningen av kommunallagen avses med invånare också andra kommunmedlemmar som äger mark eller fast egendom i kommunen, företag eller som betalar skatt till kommunen. Med sammanslutning och stiftelse avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet.

Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, bör fullmäktige ta ärendet till behandling inom sex månader. Minst fem procent av de röstberättigade kommuninvånarna kan lägga fram ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 16.1.2020