suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Delta och påverka

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Stadsborna väljer vid kommunalvalen de representanter som ska fatta beslut i ärenden som berör Borgå.  Val ordnas vart fjärde år. Genom kommunalval väljs det förtroendeorgan, stadsfullmäktige, som har den högsta beslutande makten i staden. Fullmäktige utser ledamöterna i de övriga förtroendeorganen.

En röstberättigad, myndig person kan ställas upp som fullmäktigekandidat och han/hon kan väljas ti ...

Gör så här

Skicka initiativet till kommunen elektroniskt eller på papper.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånare samt sammanslutningar och stiftelser som äger eller besitter fast egendom i kommunen eller som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Med sammanslutningar och stiftelser avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Den behöriga kommunala myndigheten ska ta upp initiativet till behandling så snart som möjligt. Kommunen ska alltid svara initiativtagaren och meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Initiativ till en folkomröstning kan tas av en grupp av kommuninvånare som består av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022