suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för specialobjekt vid enskild väg

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du kan söka bidrag för specialobjekt som är berättigade till statsbidrag, vilka är

  • färjelägen och färjor för enskilda vägar
  • broar som årligen nedmonteras
  • vinter- och isvägar

Det maximala statsbidraget för ett färjeläge och en ersättande isväg samt för en bro som årligen nedmonteras är 80 procent av de godkända drifts- och underhållskostnaderna.

Bidragsandelen för en vinter-/isväg som ...

Gör så här

Gör så här

1. Ansök om understöd i första hand via e-tjänsten (Statsbidrag för förbättring av enskild väg).

2. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tjänsten, använd den utskrivbara ansökningsblanketten. Du kan skriva ut eller fylla i blanketten elektroniskt genom att spara den på din egen dator.

3. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de bilagor som krävs. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan under pågående behandling kan förlänga behandlingen av ärendet. Närmare anvisningar om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du på regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats. Lämna in ansökan jämte bilagor till registraturen för NTM-centralen i Birkaland tillsammans med NTM-centralens allmänna ärendeblankett elektroniskt, genom postning eller genom att lämna in den till registratorskontoret.

4. Bifoga till ansökan väglagets

- inkomst- och utgiftsverifikat

- resultaträkning

- balansräkning

- mötesprotokoll

- revisionsberättelsen

5. Om NTM-centralen begär att ansökan ska kompletteras, lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

6. När NTM-centralen har fått tillräckliga och riktiga uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller ansökan om understöd, fattar den ett beslut som kan överklagas. Beslutet sänds till den som ansöker om understöd.

Så här ansöker du om utbetalning

1. Understödet för ett särskilt objekt betalas ut senast före utgången av maj innevarande år.

2. Lämna in ansökan om utbetalning i första hand i regionförvaltningens e-tjänst före utgången av februari.

3. Om det inte är möjligt att använda regionalförvaltningens e-tjänst, lämna in ansökan om utbetalning som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registraturen för NTM-centralen i Birkaland eller UF-centrets utbetalningsenhet. Mer information om hur du ansöker om utbetalning och de blanketter som behövs hittar du på UF-centrets webbplats.

4. Ansök om utbetalning av understöd i enlighet med beslutet i en eller flera rater. Använd blanketten för ansökan om utbetalning av enskild vägs färjesträcka, vinterväg och bro som nedmonteras, ifall du inte sköter ärendet via regionförvaltningens e-tjänst

För vem och på vilka villkor

Ansökan skall innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om understödets användningsändamål och andra omständigheter som inverkar på beslutet. Ansökningsblanketten skall innehålla en kort beskrivning av ändamålet med understödet samt av projektets uppskattade fördelar och verkningar. Till ansökan skall närmare anges projektets mål och innehåll, tidtabellen för genomförandet samt kostnadsberäkning och finansieringsplan för hela projektet, specificerat enligt en särskild anvisning. Av projektplanen skall också framgå projektets resultat samt sätten att utnyttja och sprida resultaten. Till ansökan fogas också eventuella tillstånd och avtal.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.3.2021