suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för främjande av miljöfostran och miljöupplysning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För främjande av miljöfostran och miljöupplysning kan erhållas behovsprövat statsbidrag. Bidraget kan användas för att stödja nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnandet om kulturmiljön samt annan miljöfostran och miljöupplysning.

Gör så här

Ansökan om bidrag

Ansökningstiden är vanligtvis på hösten. Kontrollera NTM-centralens webbplats för aktuell information.

Ansökan ska innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om bidragets användningsändamål och andra omständigheter som påverkar beslutet. I ansökan ska även anges en kort projektbeskrivning och i bilagan närmare information om projektets mål och en detaljerad beskrivning, projekttidtabell samt en kostnadskalkyl för hela projektet specificerad enligt en separat anvisning. Av projektplanen ska även framgå projektets resultat samt sätt på vilka resultaten kan användas och spridas. I projektplanen ska man även berätta hur uppnåendet av projektets mål utvärderas medan projektet pågår.

Gör bidragsansökan i första hand i e-tjänsten (Bidragsansökan för miljöfostran och miljöupplysning).

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post.

Ansök om utbetalning

När arbetet är ändamålsenligt utfört kan du ansöka om utbetalning av understöd baserat på beslutet om beviljat understöd.

Använd blanketten Ansökan om utbetalning. Det finns separata anvisningar för hur du fyller i blanketten. Timjournalen för arbete som utförs utan ersättning har en egen blankett.

Bifoga blanketten för ansökan om utbetalning till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och skicka den direkt till registratorskontoret vid den NTM-central som fattat finansieringsbeslutet. Det finns separata elektroniska ärendeblanketter för företag/samfund/verksamhetsutövare och kommuner. Välj rätt NTM-central under Ärende > Ämbetsverk.

Du kan också skicka in ansökan per post till verksamhetsställena vid UF-centrets betalningsenhet. Kontaktinformation till dem finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Projekt som understöds ska vara ett nationellt eller regionalt betydelsefullt försöks- eller utvecklingsprojekt. Verksamheten ska vara av projektnatur, dvs. tidsmässigt begränsad. Bidrag kan inte beviljas för permanent eller fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas inte till forskningsprojekt.

Projektresultaten ska kunna verifieras och utvärderas. Projektet kan producera till exempel en ny verksamhetsmodell eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial eller så kan det fokusera på att främja ett mer omfattande införande av goda tillvägagångssätt eller material än i nuläget.

Bidrag kan beviljas juridiska personer, dvs. registrerade föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar, företag, kommuner o.d. Bidrag har i huvudsak beviljats allmännyttiga föreningar. Bidrag beviljas inte statliga ämbetsverk eller inrättningar och inte privatpersoner.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Mellersta Finland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.10.2021