suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för främjande av miljöfostran och miljöupplysning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För främjande av miljöfostran och miljöupplysning kan erhållas behovsprövat statsbidrag. Bidraget kan användas för att stödja nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnandet om kulturmiljön samt annan miljöfostran och miljöupplysning.

Gör så här

Ansökan om bidrag

Ansökningstiden är vanligtvis på hösten. Kontrollera NTM-centralens webbplats för aktuell information.

Ansökan ska innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om bidragets användningsändamål och andra omständigheter som påverkar beslutet. I ansökan ska även anges en kort projektbeskrivning och i bilagan närmare information om projektets mål och en detaljerad beskrivning, projekttidtabell samt en kostnadskalkyl för hela projektet specificerad enligt en separat anvisning. Av projektplanen ska även framgå projektets resultat samt sätt på vilka resultaten kan användas och spridas. I projektplanen ska man även berätta hur uppnåendet av projektets mål utvärderas medan projektet pågår.

Gör bidragsansökan i första hand i e-tjänsten (Bidragsansökan för miljöfostran och miljöupplysning).

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post.

Intygande av rätt att uträtta ärenden

Var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Om du sköter ärenden elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter kan en organisation befullmäktiga personer att sköta ärenden med anknytning till ett visst fullmaktsärende åt organisationen. När en Suomi.fi-fullmakt har använts i ansökningsskedet för understödet kan organisationen också under ett pågående projekt ansöka om fullmakter för nya personer, exempelvis i samband med personbyten. Fullmaktsärendet som gäller detta understöd är ”Ansökan om miljörelaterade statsunderstöd”. Mer information om Suomi.fi-fullmakter finns i webbtjänsten Suomi.fi.

Om du i organisationens stadgar har getts namnteckningsrätt ensam kan du utan separat fullmakt göra en elektronisk ansökan för organisationens räkning.

Om du inte har namnteckningsrätt ensam och din organisation inte använder sig av Suomi.fi-fullmakter, eller om du ansöker om understöd med en utskrivbar blankett, ska du bifoga en fullmakt till ansökan. Av fullmakten ska framgå att du har getts rätt att agera för organisationens räkning i ärendet i fråga.

Ansök om utbetalning

När arbetet är ändamålsenligt utfört kan du ansöka om utbetalning av understöd baserat på beslutet om beviljat understöd. Använd blanketten Ansökan om utbetalning.

För vem och på vilka villkor

Bidrag kan beviljas juridiska personer, dvs. registrerade föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar, företag, kommuner o.d. Bidrag har i huvudsak beviljats allmännyttiga föreningar. Bidrag beviljas inte statliga ämbetsverk eller inrättningar och inte privatpersoner.

Du måste som avsändare av ansökan ha rätt att agera i den ansökande organisationens namn. Om du inte ensam har rätt att teckna organisationens namn, behöver du antingen Suomi.fi-fullmakter eller en fullmakt för att intyga rätten.

Om du ansöker om understöd via e-tjänsten behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att logga in.

Projekt som understöds ska vara ett nationellt eller regionalt betydelsefullt försöks- eller utvecklingsprojekt. Verksamheten ska vara av projektnatur, dvs. tidsmässigt begränsad. Bidrag kan inte beviljas för permanent eller fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas inte till forskningsprojekt.

Projektresultaten ska kunna verifieras och utvärderas. Projektet kan producera till exempel en ny verksamhetsmodell eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial eller så kan det fokusera på att främja ett mer omfattande införande av goda tillvägagångssätt eller material än i nuläget.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Mellersta Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.10.2022