suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för förbättring av enskild väg

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Väglag kan söka bidrag för förbättring av enskild väg. Bidragen är behovsprövade och ett villkor för beviljande är att vägen är berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen är berättigad till statsbidrag utreds i samband med handläggningen av bidragsansökan. Bidraget kan inte beviljas i efterhand.

Bidraget beviljas huvudsakligen för reparation av skador på vägar, broar och deras konstruktioner. NTM-centralen bedömer hur brådskande och ändamålsenligt projektet är. Om bidraget beslutar den NTM-central, i vars område vägen eller största delen av den ligger.

Till prioriterade projekt hör bland annat:

 • broar och vägtrummor i dåligt skick
 • översvämnings- och tjälskador
 • objekt som är viktiga för trafiksäkerheten, såsom uträtning av en farlig kurva, förbättring av en korsning eller förflyttning av en väglinje
 • förbättring av vägens dränering och bärkraft

Bidraget utgör vanligen 50 procent av de godkända och stödberättigande momsbelagda kostnaderna för projektet. Vissa projekt kan få ett större bidrag, det vill säga 75 procent. Sådana är t.ex. förnyelse och totalrenovering av broar och stora trummor samt reparation av skador på vägen som förorsakats av exceptionella omständigheter, såsom översvämningar.

Gör så här

Bidragsansökan kan fyllas i på en blankett på nätet och skickas vidare som bilaga till en elektronisk ärendeblankett. Ansökan kan även skickas per post till NTM-centralen i Birkaland, där ansökningar tas emot centraliserat.

Bifoga till ansökan

 • registerutdrag och kartbilaga där fast bosättning inom vägens influensområde är utmärkt (Lantmäteriverket, utdrag ur fastighetsdatasystemet/enskild väg)
 • protokollsutdrag av väglagsmötet där beslut om bidragsansökan fattades
 • planläggningsdokument (arbetsbeskriv., prestationsbaserad kostnadskalkyl, plankarta)
 • intyg eller annan utskrift över uppdaterade uppgifter i systemet för väg-och gatunätet (Digiroad)

Bilagor som lämnas in vid behov:

· öppningsutlåtande (expertutlåtande för dimension. av bro eller trumma)

· vid behov övriga tillstånd, samtycken och utlåtanden

Broplaner och bilagor som har ett större format än A3 lämnas i första hand in i ett exemplar på papper och ett elektroniskt exemplar eller alternativt två exemplar på papper.

Inom 60 dagar från bidragsbeslutet måste väglaget meddela om det tänker ta emot bidraget. Anmälan om mottagande bifogas bidragsbeslutet och ska omfatta väglagets kontonummer, namn och telefonnummer till den tillsynsman som väglaget utsett och upplysningar om väglaget ämnar utföra arbetet själv eller som del- eller totalentreprenad. Därtill ska lämnas in ett protokollutdrag av väglagsmötet där beslut om att ta emot statsbidrag fattades.

Tillsynsmannen ska ha tillräcklig teknisk kompetens inom området och ska vara oberoende av entreprenören. Tillsynsmannens uppgifter anges på separat blankett.

Bidragsbeslutet förfaller om väglaget inte anmäler att det vill ta emot bidraget inom angiven tidsfrist.

Vid anbudsförfarandet för entreprenaden ska bestämmelserna om upphandling iakttas.

I Trafikverkets anvisning Yksityisteiden valtionavustukset (på finska) finns mera information och anvisningar gällande statsbidrag för enskilda vägar och ansökningsmetoder. Mer information finns även i anvisningar för underhåll och förbättring, som går djupare in på underhåll och förbättring av enskilda vägar.

Utbetalning av bidraget söks i regel elektroniskt på NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner som skickas till NTM-centralen i Birkaland. Du kan även skicka blanketten per post till UF-centret (UF-centret, Mellersta betalningsområdet/Privata vägar, PB 136, 33101 Tammerfors).

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar för att erhålla statsbidrag är att vägen har fastställts vara berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen är berättigad till statsbidrag utreds i samband med handläggningen av bidragsansökan.

Villkor för rätt till statsbidrag:

 • ett väglag har grundats för förvaltning av vägen och
 • uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 18.11.2019