suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Bidrag för förbättring av enskild väg

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Väglag kan söka bidrag för förbättring av enskild väg. Bidragen är behovsprövade och ett villkor för beviljande är att vägen är berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen är berättigad till statsbidrag utreds i samband med handläggningen av bidragsansökan. Bidraget kan inte beviljas i efterhand.

Bidraget beviljas huvudsakligen för reparation av skador på vägar, broar och deras konstruktioner. N ...

Gör så här

1. Ansök om understöd i första hand via e-tjänsten

2. Om det inte är möjligt att använda den elektroniska tjänsten, använd den utskrivbara ansökningsblanketten. Du kan skriva ut eller fylla i blanketten elektroniskt genom att spara den på din egen dator.

3. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de bilagor som krävs. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan under pågående behandling kan förlänga behandlingen av ärendet. Närmare anvisningar om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du på regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats. Lämna in ansökan jämte bilagor till registraturen vid den lokala NTM-centralen tillsammans med NTM-centralens allmänna ärendeblankett elektroniskt, genom postning eller genom att lämna in den till registratorskontoret.

4. Lämna in som bilaga till ansökan,

- ett registerutdrag och en kartbilaga på vilken den permanenta bebyggelsen inom vägens verkningsområde är antecknad (Lantmäteriverket, Utdrag ur fastighetsdatasystemet/enskild väg)

- Utdrag från protokollet för väglagets möte där beslut om bidragsansökan fattades

- Planläggningsdokument (arbetsbeskrivning, prestationsbaserad kostnadsberäkning, plankarta)

- intyg eller annan utskrift av aktuella uppgifter ur informationssystemet för väg- och gatunätet (Digiroad)

5. Bilagor som bifogas vid behov

- Öppningsutlåtande (sakkunnigutlåtande om dimensioneringen av bro- eller trumöppningen)

- övriga tillstånd, samtycken och utlåtanden vid behov

Broplaner och bilagor som är större än A3 ska i första hand levereras 1 på papper och 1 på elektroniskt eller alternativt 2 st papper, om de inte lämnas in som bilagor till den elektroniska ansökan.

6. Om NTM-centralen begär att ansökan ska kompletteras, lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

7. När NTM-centralen har fått tillräckliga och riktiga uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller ansökan om understöd, fattar den ett beslut som kan överklagas. Beslutet sänds till den som ansöker om understöd.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar för att erhålla statsbidrag är att vägen har fastställts vara berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen är berättigad till statsbidrag utreds i samband med handläggningen av bidragsansökan.

Villkor för rätt till statsbidrag:

  • ett väglag har grundats för förvaltning av vägen och
  • uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade

Inom 60 dagar från bidragsbeslutet måste väglaget meddela om det tänker ta emot bidraget. Anmälan om mottagande bifogas bidragsbeslutet och ska omfatta väglagets kontonummer, namn och telefonnummer till den tillsynsman som väglaget utsett och upplysningar om väglaget ämnar utföra arbetet själv eller som del- eller totalentreprenad. Därtill ska lämnas in ett protokollsutdrag av väglagsmötet där beslut om att ta emot statsbidrag fattades.

Tillsynsmannen ska ha tillräcklig teknisk kompetens inom området och ska vara oberoende av entreprenören. Tillsynsmannens uppgifter anges på separat blankett.

Bidragsbeslutet förfaller om väglaget inte anmäler att det vill ta emot bidraget inom angiven tidsfrist.

Vid anbudsförfarandet för entreprenaden ska bestämmelserna om upphandling iakttas.

I Transport- och kommunikationsverket anvisning Yksityisteiden valtionavustukset (på finska) finns mera information och anvisningar gällande statsbidrag för enskilda vägar och ansökningsmetoder. Anvisningen finns på NTM-centralens hemsida.

Mer information finns även i anvisningar för underhåll och förbättring, som går djupare in på underhåll och förbättring av enskilda vägar.

Ansökan skall innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om understödets användningsändamål och andra omständigheter som inverkar på beslutet. Ansökningsblanketten skall innehålla en kort beskrivning av ändamålet med understödet samt av projektets uppskattade fördelar och verkningar. Till ansökan skall närmare anges projektets mål och innehåll, tidtabellen för genomförandet samt kostnadsberäkning och finansieringsplan för hela projektet, specificerat enligt en särskild anvisning. Av projektplanen skall också framgå projektets resultat samt sätten att utnyttja och sprida resultaten. Till ansökan fogas också eventuella tillstånd och avtal.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 13.1.2023