suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Avfallshantering

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst
  • Nyttoavfall till ekopunkten

På alla Botniarosks ekopunkter mottas glasförpackningar, metall och papper, på vissa även kläder. Vid Rinkis ekopunkter finns även insamling av kartongförpackningar, och i Kauhajoki centrum insamling av plastförpackningar.

  • Återvinningsstationer

På Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde finns en återvinningsstation i varje kommun. På återvinningsstationerna mottas under deras öppettider farligt avfall och återvinningsbart avfall. På återvinningsstationerna finns alltid en person på plats som hjälper till och ger råd under stationernas öppettider.

  • På avfallscentralen i Östermark emottas stora avfallsmängder

Avfallscentralen är i första hand ett mottagningsställe för stora avfallsmängder. Till exempel en släpvagn med olika typer av avfall hör hemma på återvinningsstationen, medan ett traktorsläp med trä levereras till avfallscentralen.

Till avfallscentralen lämnas avfall när det är fråga om t.ex:

- över 3 m³ trä, eller metall, eller stort brännbart avfall

- över 1 m³ deponiavfall, eller betong och tegel

- Avfallscentralen tar INTE emot farligt avfall, förutom då det är fråga om asbest över 30 liter eller impregnerat trä över 1 m³

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

En stor del av invånarens mottagningsavgifter för avfall täcks med ekoavgifterna såsom ekopunktstjänsterna samt flera tjänster på återvinningsstationerna. På återvinningsstationerna betalar invånaren för vissa avfallsfraktioner och på avfallscentralen betalas för avfallet enligt vikt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avOy Botniarosk Ab
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka, Närpes, Östermark, Storå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 5.12.2019