suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Att påverka detaljplaneringen

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Allmänt: Kommunen ansvarar för uppgörandet av detaljplaner. I detaljplanen anvisas hur ett delområde i kommunen ska användas och bebyggas. Detaljplanen kan gälla ett helt bostadsområde, eller en enstaka tomt. I detaljplaneringen definieras kommunens detaljerade markanvändning, fokuseringen ligger på planeringen av närmiljön och styrningen av byggandet. Vid utarbetandet av detaljplan ska generalplanen beaktas.

Växelverkan: I planläggningsöversikten informeras årligen om aktuella och inkommande planer. Angående planer som utarbetas förbereds dessa i växelverkan med intressenter, myndigheter och sammanslutningar, vars förhållanden, intressen eller verksamhetsområden påverkas av planen. För information kring enskilda planer, eller gällande kommunens planläggning överlag, kan kommunens planläggningsansvarige kontaktas.

Innehåll: Med detaljplanen skapas förutsättningar för byggnation och det framkommer detaljerad information om bl. a. verksamhetsform (boende, service, handel, industri etc.) och byggrätt samt vägnäts-, kommunalteknisk- och grönstruktur. I detaljplanen bestäms bl.a. vad som bevaras, vad som får byggas, var man får bygga och hur man får bygga. Bestämmelserna gäller också byggnaders höjd, gators bredd, samt andra saker som påverkar områdets struktur, funktion och trivsel.

Gör så här

Handlingar: Till detaljplanens handlingar hör detaljplanekarta med tillhörande kartbeteckningar och -bestämmelser. Till detaljplanen hör också en beskrivning, i vilken det bl.a. framkommer aktuell bakgrundsinformation samt centrala egenskaper och målsättningar för planen. Beskrivningen innehåller också en konsekvensbedömning.

Tid: Uppgörandet av detaljplan tar i allmänhet minst ett år, men beroende på omfattning kan processen också pågå i flera år.

Godkännande: Detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige.

Lag: Planläggningsförfarandet styrs utgående från Markanvändnings- och bygglagen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av detaljplanen har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen i sitt område. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen men fullmäktiges beslutanderätt kan genom en instruktion även överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd. Kommunen ska följa upp detaljplaneringens status och vid behov förnya föråldrade detaljplaner. I detaljplanen fastställs gatornas, parkernas, rekreationsområdenas och torgens namn.

Kommunen kan förordna ett byggförbud i ett område vars detaljplan håller på att göras upp eller ändras. Byggförbudet gäller i högst två år. Kommunen kan förlänga förbudet med två år åt gången om planeringen ännu pågår.

Deltagandet i detaljplaneringen sker genom att göra en motion om planläggningen eller lämna en åsikt om en plan under beredning. Om planförslaget påverkar invånarens boende eller arbete har invånaren rätt att ge en skriftlig anmärkning om det framlagda planförslaget. Kommunbesvär får göras om ett beslut om att godkänna en plan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019