suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar störande buller

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Bulleranmälan görs enligt miljöskyddslagen. Anmälan sätts till påseende för allmänhetens kommentarer, sedan fattar miljövårdsmyndigheten ett beslut.

Gör så här

Anmälan om buller och skakningar ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Kommunen behandlar anmälan och utfärdar nödvändiga bestämmelser, vilka den som gjort anmälan ska följa.

Flera evenemang kan anmälas i en anmälan om buller och skakningar.

Anmälan lämnas till miljövårdsmyndigheten i Pargas stad = miljönämnden.

För vem och på vilka villkor

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Behandlingsavgiften bestäms enligt taxan som stadsfullmäktige bekräftat.


Tidsfrist

Anmälan skall göras 30 dygn i förväg.

Handläggningstid

max 30 dygn

Giltighetstid

På basen av bulleranmälan kan verksamhet bedrivas max 49 dagar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som med sin verksamhet orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska i förväg göra en anmälan om det till kommunens miljöskyddsmyndighet. Speciellt störande buller eller skakningar kan uppkomma till exempel vid byggarbeten, friluftskonserter, bilsportstävlingar, stenbrytning, krossning och pålning. En anmälan om buller och skakningar ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

Den som orsakar olägenheterna ska dessutom i förväg meddela alla invånare, daghem och skolor, vårdinrättningar och eventuella andra berörda i olägenhetens influensområde om bullret eller skakningarna.

Om en verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig utöver flera kommuners område ska buller- eller skakningsanmälan göras till NTM-centralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020