suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar störande buller

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Bulleranmälan görs enligt miljöskyddslagen. Anmälan sätts till påseende för allmänhetens kommentarer, sedan fattar miljövårdsmyndigheten ett beslut.

Gör så här

Gör anmälan om buller och skakningar senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Kommunen behandlar anmälan och meddelar nödvändiga föreskrifter som du ska följa.

Du kan anmäla flera händelser med en anmälan om buller och skakningar.

Anmälan lämnas till miljövårdsmyndigheten i Pargas stad = miljönämnden.

För vem och på vilka villkor

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Tidsfrist

Anmälan skall göras 30 dygn i förväg.

Handläggningstid

max 30 dygn

Giltighetstid

På basen av bulleranmälan kan verksamhet bedrivas max 49 dagar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som med sin verksamhet orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska i förväg göra en anmälan om det till kommunens miljöskyddsmyndighet. Speciellt störande buller eller skakningar kan uppkomma till exempel vid byggarbeten, friluftskonserter, bilsportstävlingar, stenbrytning, krossning och pålning. En anmälan om buller och skakningar ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

Den som orsakar olägenheterna ska dessutom i förväg meddela alla invånare, daghem och skolor, vårdinrättningar och eventuella andra berörda i olägenhetens influensområde om bullret eller skakningarna.

Om en verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig över flera kommuners område ska anmälan göras till NTM-centralen.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020