suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Haapavesi stand

Anmälan om misstanke om sanitära olägenheter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Gör en e-postanmälan till e-postadressen: mes_ymparistohelmi.fi, om du upptäcker hälsorisker i till exempel inomhusluft, renhet, temperatur, fukt, ljus och buller i bostäder eller andra utrymmen.

Gör så här

Anmäl misstanke om sanitära olägenheter i första hand till ägaren eller innehavaren av fastigheterna i fråga. I fråga om bostäder kan du också anmäla misstanke om sanitära olägenheter till bostadsaktiebolaget eller disponenten.

Om fastighetsägaren eller innehavaren inte beaktar din anmälan eller om du inte håller med om de åtgärder som behövs, kan du göra anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

För vem och på vilka villkor

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland omfattas näringsidkaren av samma förpliktelser som för en näringsidkare i Finland.


Handläggningstid

Handläggningstiden för ärendet är högst 60 dagar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Misstanke om sanitära olägenheter kan gälla till exempel inomhusluften, renhet, temperatur, fukt, ljus och buller i bostäder eller andra lokaler. Sådana fastigheter är till exempel skolor, daghem, servicehus, simhallar, gym och skönhetssalonger.

Fastighetsägare eller -innehavare ska alltid i första hand underrättas om misstankar om sanitära olägenheter. Om fastighetsägaren eller -innehavaren inte beaktar din anmälan eller inte håller med om de åtgärder som behövs, ska du göra anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten på den ort där fastigheterna är belägna.

Vem som helst kan göra anmälan om misstanke om sanitära olägenheter.

Servicen tillhandahålls av

Haapavesi stand

Ansvarig för tjänsten

Haapavesi stand
Ansvarig för texten: Haapavesi stand
Uppdaterad: 19.12.2022