suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 15 vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntää Kotkan kaupungin ympäristölautakunta. Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain NOTTO -tietojärjstelmän kautta ilmoitus, josta käy ilmi otetun maa-aineksen määrä ja laatu.

Toimi näin

Hae maa-aineslupa ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta tai erillisellä kirjallisella lupahakemuslomakkeella, joka osoitetaan Kotkan kaupungin ympäristölautakunnalle. Esitä lupahakemuksessa keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Luvan myöntää Kotkan kaupungin ympäristölautakunta.

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maa-ainesluvan haltijalle asetetaan luvassa määräyksiä liittyen esim. toiminta-aikoihin, päästörajoihin ja tarkkailuun.

Määräysten sisältö voi vaihdella toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen.

Ilmoita toiminnan muutoksista ja lakkaamisesta lupaviranomaiselle.


Määräaika

Jätä lupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, huomioiden käsittelyaikojen pituus.

Käsittelyaika

Vähintään 4 kk.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka, Pyhtää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 29.11.2019