suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Rakentaminen tarvitsee luvan. Luvat haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta. Jos rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolella, haja-asutusalueella, on ensin haettava suunnittelutarveratkaisu. Kun suunnittelutarveratkaisu on saanut myöntävän päätöksen asianomaiselta lautakunnalta, rakennuslupa on haettavissa kahden vuoden aikana. Suunnittelutarveratkaisu on määräaikainen (2v.), eikä siihen saa jatkoaikaa.

Lupapiste.fi on 24/7 palvelu, jossa on yhteinen työtila kaikille rakentamiseen, sen suunnitteluun ja valvontaan osallistuville. Palvelussa käsitellään luvat, katselmukset, piirrokset ym. Sähköinen palvelu kattaa kaikki lupa-asiointitarpeet ensimmäisestä kontaktista aina hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai ostoskeskuksen rakentamisesta.

Lupapiste-palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Palvelu neuvoo ja opastaa luvanhakijaa muun muassa siitä, onko suunniteltu hanke luvanvarainen ja millaisia lupia se tarvitsee.

Ennen hankkeen aloittamista kannattaa ottaa yhteys ja sopia ensimmäinen tapaaminen kunnan rakennusvalvojan kanssa. Yhteystiedot löytyvät asiointikanavista.

Lupapiste.fi neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Suunnittelutarveratkaisuhakemukset voi hakea myös Lupapisteen kautta.

Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntakehityslautakunta.

Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä alle 600 m²:n asuinrakennukselle, talousrakennukselle, alle 1000 m²:n teollisuus- ja varastohallille, maatalouden tuotanto- ja varastorakennuksille ja edellä mainittujen rakennusten laajennuksille.

Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten rakennusluvista päättää kuntakehityslautakunta.

Kuntakehityslautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupahakemuksen liitteet:

•rakennuslupahakemus

rakennuspaikkakohtaisesti, asiallisesti täytettynä ja allekirjoitettuna, pätevän pääsuunnittelijan allekirjoitus lupahakemuksen kohtaan 8 ja selvitys pätevyydestä liitteeksi

•pääpiirustukset

- asemapiirros joko 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200

-pohjapiirustukset

-julkisivupiirustukset

-leikkauspiirustukset

•selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

- lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

•asemakaavaote asemakaava-alueella

•kiinteistörekisteriote ja –karttaote

•selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä, mikäli kiinteistöä ei voida liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon

•lainvoimaiseksi todistettu suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupapäätös

•rakennushankeilmoitukset RH1, RH2 ja RK9

-RH1 täytetään jokaisesta rakennuksesta erikseen

-RH2 täytetään mikäli rakennetaan useampi asunto tai olemassa olevaan asuntoon tehdään muutoksia

-RK9 purettavista rakennuksista, lisäksi tulee tehdä purkujäteilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen

•naapurien kuuleminen

•energiatodistuksen sisältämä energiaselvitys

•selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista

•valtakirja - Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse.

•ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta - Jos luvan hakijana on osakeyhtiö.

•kaupparekisteriote - Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä

•ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustukset

Rakennuslupapäätös

Rakennuslupapäätöksessä yleensä edellytetään hankkeelle hyväksytettäväksi tarvittavat vastuulliset työnjohtajat

•vastaava työnjohtaja

•kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohtaja (KVV-työnjohtaja)

•ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IV-työnjohtaja)

•muu erityisalan työnjohtaja, esim. purkutyön johtaja

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä tarvittavien erityissuunnitelmien toimittamisesta. Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten:

•rakennesuunnitelma

•vesi- ja viemärisuunnitelmat

•ilmanvaihtosuunnitelmat

Rakennuslupapäätöksessä on määrätty rakennustyön aikaisista katselmuksista. Näitä voivat olla esimerkiksi:

•aloituskokous

- Aloituskokous pidetään omakotitalon ja sitä suurempien rakennushankkeiden yhteydessä.

•sijainnin merkitseminen (Asemakaava-alueella: tilaa merkintä ennen pysyvän rakentamisen aloittamista, esim. salaojien veto tai valumuottien teko.)

•sijaintikatselmus

•rakennekatselmus

•käyttöönottokatselmus

•loppukatselmus

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Rakennuslupa ja katselmukset ovat maksullisia. Hinnan päättää maankäytöstä vastaava lautakunta. Hinnasto löytyy asiointikanavien linkeistä.


Määräaika

Käynnistä lupaprosessi riittävän ajoissa ennen suunniteltua rakentamisen aloitusta. Luvan käsittelyä nopeuttaa, kun Lupapisteeseen tallentaa kaikki tarpeelliset liitteet, ettei rakennusvalvonnan tarvitse niitä erikseen pyytää tai täydennyttää.

Käsittelyaika

Lupien käsittelyaika on riippuvainen rakennuslupahakemuksen täydellisyydestä: jos mukana on kaikki liitteet, kun jätätä hakemuksen, tulee päätös nopeammin. Täydennyspyyntöjen teko hakijalle viivästyttää lupapäätöstä.

Voimassaoloaika

Rakennuslupa on määräaikainen. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Jos näin tapahtuu, on lupa voimassa viisi vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntsälän kunta
Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 5.5.2021