suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuortaneen kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kuortane
  • Julkinen palvelu

Luvat haetaan osoitteessa Lupapiste.fi

Rakentaminen

Rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, missä selvitetään hankkeen luvanvaraisuus.

Rakennusjärjestyksellä on annettu lisämääräyksiä rakentamisesta rakennus- ja rantakaava-alueen ulkopuolisille alueille.

Rakennusvalvonnasta saat tietoa myös korjaus- ja energia-avustusasioista.

Myös maa-aineslupien myöntäminen kuuluu ympäristölautakunnan toimivaltaan ja valvonnan tekee rakennustarkastaja.

Yhteystiedot : rakennustarkastaja Katja Karonen, puhelin 0400 179 467

toimiston osoite:

Keskustie 52, 63100 Kuortane, puhelin (06) 25252000 faksi (06) 25252111.

Kaavoitus

Voimassa olevat ja työn alla olevat kaavat löytyvät kuntaesittely-osiosta sinisestä palkista sekä asuminen-osiosta etusivulta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset yleis- ja asemakaavat laaditaan ympäristöosastolla. Suunnitelmia käsitellään ympäristölautakunnassa, kunnanhallituksessa, kehittämisryhmässä sekä kunnanvaltuustossa tarpeen mukaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelmat.

Valmisteltaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa varataan asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille hyvissä ajoin tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta. Nähtävilläolot ilmoitetaan paikallislehdessä.

Kustakin kaavahankkeesta laaditaan suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osayleiskaava-alue kattaa kunnan keskustaajaman ja Mäyryn taajaman. Laajennusta tapahtuu lähinnä ranta-alueilla.

Rakennuskaavoitettua aluetta on lähinnä ydinkeskusta, teollisuusalueet ja Kortesmäen asuntoalue. Pientalorakentamista varten on tehty palstoitussuunnitelmia Mäyryn-, Ylijoen-, Leppälän-, Ruonan-, Salmen- ja Länsirannan kyliin.

Rantojenkäytön yleissuunnitelmia on tehty ranta-alueille mutta ne eivät ole virallisesti hyväksyttyjä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Kuortaneen kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom)

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuortaneen kunta
Palvelusta vastaaKuortaneen kunta
Alue Kuortane
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuortaneen kunta
Päivitetty: 14.2.2022