suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle, saattaa rakennusluvan saamisen edellytyksenä olla kunnan myönteinen päätös suunnittelutarveratkaisusta tai poikkeamisluvasta. Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueella silloin, jos aiottu rakentaminen poikkeaa asemakaavassa annetuista kaavamääräyksistä.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu eivät itsess ...

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä hakee hakemuksen kohteena olevan rakennuspaikan omistaja tai haltija. Jo hankkeen alkuvaiheessa kannattaa selvittää kunnan rakennusvalvonnan tai maankäyttöosaston kanssa mahdollisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve.

Pirkkalan kunnassa suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Käsittelyaika

Päätös suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen saamisesta kestää yleensä noin 2-3 kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Pirkkalan kunta

Palvelusta vastaa

Pirkkalan kunta
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 20.12.2022