suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

• asemakaava-alueella,

• yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä

• alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen, eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Maisematyölupaa vaativa toimenpide ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140 §).

Maisematyölupamenettelyä koskevat soveltuvin osin samat säännökset kuin rakennuslupaa käsiteltäessä (MRL 130 § ja MRA 103 §). Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot. Luvan ratkaisee hankkeen laajuudesta ja merkittävyydestä riippuen johtava rakennustarkastaja tai kuntakehityslautakunta. Puistometsien puunkaadosta päättää kunnan puutarhuri. Lupapäätökseen voidaan ottaa tarpeellisia määräyksiä koskien mm. toimenpiteen suorittamista ja siitä mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

Toimi näin

Hakemus ja muut asiakirjat toimitetaan osoitteella: Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Toimitettavat asiakirjat:

  1. maisematyölupahakemus
  2. selvitys hakijan omistusoikeudesta. Lainhuutotodistus (maksullinen, voi tilata kuntakehityspalvelujen suunnitteluavustajalta ).
  3. valtakirja, jos hakija on muu, kuin omistaja
  4. osayleiskaavaote/asemakaavaote 3 kpl (tilataan kuntakehityspalveluista)
  5. maisematyötä koskeva suunnitelma, tasopiirustukset, leikkaukset ja muut tarpeelliset selvitykset hankkeen arvioimiseksi (3 kpl)
  6. todisteellinen tieto naapurin kuulemisesta.

Hakulomake ja selvityslomake naapurien kuulemiseen löytyvät Mäntsälän kotisivulta

Kuntakehityspalveluiden lomakkeet, maisematyölupa ja puunkaato. Linkki sivulle asiontikanavana.

Hakemuslomake ohjeineen

Selvitys naapurin kuulemisesta

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Maisemalupapäätös maksaa puiden kaatamisen osalta:

MRL 128 § mukaisesta maisematyöluvasta päättäminen

Puiden kaataminen (kun enemmän kuin 5 puuta) 165,00

Tulevaan rakentamiseen liittyvä maisematyölupa 240,00

Muu maanrakennustyö enintään 1000 m3 340,00

Muu maanrakennustyö yli 1000 m3 670,00

Lisäksi peritään kuulemisesta aiheutuneet todelliset kuulemis- ja ilmoituskulut.

Hinnat voivat muuttua. www.mantsala.fi sivulla haulla hinnasto löytyy tuoreimmat lautakunnan päättämät hinnat.


Määräaika

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen antopäivänä kaikkien asianosaisten ja kuntalaisten tietoon. Viranhaltijan päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus kuntakehityslautakunnalle 14 päivän kuluessa anto-päivästä. Kuntakehityslautakunnan päätöksestä valitetaan Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa antopäivästä.

Käsittelyaika

Kuntakehityslautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa.

Voimassaoloaika

Jos päätöksestä ei valiteta valitusaikana, päätös saa lainvoiman.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntsälän kunta
Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 5.5.2021