suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Maa-aineslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Hollolassa valvontajaosto. Maa-aineslupa on määräaikainen. Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kotitarveotto on yli 500 m3, tulee asiasta ilmoittaa Hollolan ympäristövalvontaan. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

Lupaa haetaan kirjallisesti lupaviranomaiselta. Hakemukseen liitetään

ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus

selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista ja

ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta.

Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Alueelle, jolle on laadittu asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on varmistuttava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lupapäätöksestä ja lupien valvonnasta peritään maa-ainestaksan mukainen maksu. Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa määrä ja laatu seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 15.9.2021