suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ilmoitus yrityskaupasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Yrityskauppavalvonnan tavoitteena on turvata markkinoiden kilpailullinen rakenne puuttumalla tarvittaessa etukäteen tehokasta kilpailua olennaisesti estäviin yrityskauppoihin. Yrityskauppavalvonnassa huomion kohteena on markkinoiden rakenne, ja valvonta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulain perusteella ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttaja ...

Toimi näin

Yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle sopimuksen tekemisen, määräysvallan hankkimisen tai julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yrityskauppa voidaan myös ilmoittaa KKV:lle heti, kun osapuolet voivat osoittaa riittävällä varmuudella aikomuksensa tehdä yrityskauppa.

Ilmoitusvelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 1012/2011 (jäljempänä "ilmoitusvelvollisuusasetus"). Asetuksen liitteessä on yksityiskohtaisesti selvitetty ne tiedot, jotka yrityskaupasta on ilmoitettava, ellei KKV ole myöntänyt lievennyksiä ilmoituksen sisältöön.

Asiaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa saa myös KKV:n henkilöstöltä. Ilmoitusvelvollisella on mahdollisuus keskustella etukäteen viraston edustajien kanssa suunnitellusta yrityskauppajärjestelystä, siihen sovellettavien säännösten sisällöstä ja ilmoitusvelvollisuudesta. Ennakkoneuvottelut helpottavat ilmoituksen laatimista ja auttavat virastoa käsittelemään asian nopeasti. Lopullinen vastuu yrityskauppailmoituksen tekemisestä on kuitenkin ilmoitusvelvollisella.

Kenelle ja millä ehdoin

Yrityskauppa tulee ilmoittaa KKV:lle, jos

  • yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja
  • vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskemiseen liittyen katso myös valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta (1011/2011) sekä julkaisu "Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta":

https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2011-suuntaviivat-1-2011-yrityskauppavalvonta.pdf

Jos yrityskauppa kuuluu EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen (139/2004) soveltamisalaan, kauppa ilmoitetaan Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia ns. yhteisönlaajuiset yrityskaupat. Sähkömarkkinoilla tehtäviä yrityskauppoja varten on laissa erityissäännös.

Yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön ennen kuin asiassa on annettu lopullinen päätös.


Määräaika

Yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle sopimuksen tekemisen, määräysvallan hankkimisen tai julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yrityskauppa voidaan myös ilmoittaa KKV:lle heti, kun osapuolet voivat osoittaa riittävällä varmuudella aikomuksensa tehdä yrityskauppa.

Käsittelyaika

Yrityskauppailmoituksen käsittelyn yhteydessä kuullaan aina yrityskaupan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia. Ilmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen: * Kauppa voidaan hyväksyä tietyin edellytyksin ns. ensi vaiheen käsittelyssä. Ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. * Virasto voi siirtää päätöksen jatkokäsittelyyn, jossa kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta.

Voimassaoloaika

Velvoite on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Kilpailulaki

Palvelun toteuttaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Palvelusta vastaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Päivitetty: 1.4.2022