suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Ampumarata

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ampumaradalla tarkoitetaan sisällä olevaa tilaa tai ulkona olevaa aluetta, joka on ampuma-aseella maaliin ampumista varten.

Vähäisellä ampumaradalla tarkoitetaan ampumarataa, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa.

Luvan ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämiseen antaa ja peruuttaa Poliisihallitus. Myös ampumaratailmoitus tehdään Poliisihallitukselle.

Toimi näin

Vähäisen ampumaradan perustajan tai pitäjän on jätettävä ilmoitus ampumaradasta (ampumaratailmoitus) Poliisihallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen radan käyttöönottoa.

Ampumaratailmoituksen on sisällettävä 9 §:ssä tarkoitettu ampumaradan järjestyssääntö sekä ratavastaavan tiedot ja suostumus tehtävään.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia ohjeita ampumarataa koskevasta hakemuksesta ja ilmoituksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen on luvanvaraista.

Vähäisen ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen on ilmoituksenvaraista.

Poliisihallitus voi asettaa radan ylläpitämiselle radan turvallisuutta koskevia tarpeellisia määräyksiä ja ehtoja.

Luvan antamisen edellytyksenä on, että:

1) luvanhakijalla on hallintaoikeus rata-alueeseen;

2) ampumaradan pitämisestä ei aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle;

3) hakija esittää ampumaradalle 9 §:n 1 momentin vaatimukset täyttävän järjestyssäännön;

4) luvanhakija ei ole konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu;

5) luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva;

6) luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö on täyttänyt 18 vuotta;

7) luvanhakijana olevaa yhteisöä tai säätiötä on toimintansa tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella pidettävänä sopivana ampumaradan ylläpitämiseen;

8) luvanhakijana olevan yhteisön tai säätiön hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset;

9) hakija nimeää ampumaradalle sen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavan henkilön (ratavastaava), joka on suostunut tehtävään ja joka täyttää 4—6 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Poliisihallituksen on pyydettävä hakemuksesta kohteena olevan radan sijaintipaikan poliisilaitoksen lausunto. Se voi tarvittaessa pyytää lausunnon myös muulta viranomaiselta. Luvassa on määrättävä ratavastaava ja vahvistettava radalla noudatettava järjestyssääntö. Lupaan voidaan sisällyttää myös muita radan turvallisuutta koskevia tarpeellisia määräyksiä ja ehtoja.


Määräaika

Vähäisen ampumaradan perustajan tai pitäjän on jätettävä ilmoitus ampumaradasta (ampumaratailmoitus) Poliisihallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen radan käyttöönottoa.

Voimassaoloaika

Ampumaratalupa on voimassa toistaiseksi.

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 3.4.2024