suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Kunta on vesihuollon toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesi- j ...

Toimi näin

Hollola kehottaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuollon toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, kiinteistö tulee lain mukaan lähtökohtaisesti liittää verkostoon. Liittymisestä sovitaan Lahti Aqua Oy:n kanssa. 

Hollolan kunta selvittää säännöllisesti liittymättömiä kiinteistöjä huomioiden mm. pohjavesi-, ranta- ja/tai tiheästi rakentuneet tilastolliset taajama-alueet. Selvitysten ja muun valvonnan pohjalta Hollolan kunnan vesihuoltolaitos sekä ympäristönsuojeluviranomainen lähestyy liittymättömiä kiinteistöjä kirjeitse. 

Liittymisestä voi hakea vapautusta tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ohjeet vapautuksen edellytyksiin ja hakemiseen löytyy sivun linkeistä.

Mahdollisuus hakea avustusta ja kotitalousvähennystä 

Verotuksesta voi hakea kotitalousvähennystä omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon piha-alueella tehtävistä töistä esim. vesi- ja jätevesijohtojen asennuskustannuksista tai jätevesijärjestelmän kunnostus- ja rakennustöistä. Piha-alueella tehtävät työt eivät kuitenkaan oikeuta kotitalousvähennykseen silloin, jos ne tehdään uudisrakentamisen yhteydessä. Sivun linkeistä pääset lisätietoihin kotitalousvähennyksestä.

ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omistamansa ympärivuotisessa käytössä olevan kodin toimenpiteisiin, jotka parantavat mahdollisuuksia kotona asumiseen. Jätevesiviemäriin liittymistä avustetaan, jos hakija ei saa vapautusta liittymisvelvollisuuteen. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % liittymismaksun kustannuksista, erityisestä syystä 70 %. Lisätietoja ARA:n avustuksesta löytyy sivun linkeistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityiset talousvesikaivot ja jätevesijärjestelmät

Vesihuoltoverkostojen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa itse omasta talousvesikaivostaan ja jätevesijärjestelmästään. Edes huolella ja taidolla rakennetut kaivot ja jätevesijärjestelmät eivät pärjää ilman säännöllistä huoltoa. Asiantuntija-arvioiden mukaan nykyisissä  talousvesikaivoissa lähes 80 %:lla on puutteita kaivorakenteissa ja 70–80 % jätevesijärjestelmistä tarvitsisi parannustoimenpiteitä. Puutteiden vuoksi talousvesikaivoon voi päästä sade- ja sulamisvesiä, pieneliöitä tai jyrsijöitä, jotka voivat pilata veden laadun. Vastaavasti puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat aiheuttaa hajuongelmia ja ympäristön pilaantumisen riskiä. Kiinteistöomistajien tulisikin säännöllisin väliajoin tarkistaa oman talousvesikaivonsa ja jätevesijärjestelmänsä kunto ja rakenteet sekä tehdä tarvittavat korjaukset.

Hollolassa on havaittu yksityiskaivoissa radonin ja uraanin sekä joillakin alueilla nitraatin, fluoridin ja arseenin talousveden laatuvaatimusten ja tavoitteiden ylittäviä pitoisuuksia. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat paikoin koholla. Yksityiskaivojen juomaveden hygieeninen laatu tulisi tutkituttaa kolmen vuoden välein ja kemialliset ominaisuudet (esim. rauta, mangaani, kloridi, nitraatti, fluoridi) 5-10 vuoden välein tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Porakaivoista on lisäksi suositeltavaa tutkia radon ja uraani.

Sivun linkeissä on tietoa kaivojen ylläpidosta ja jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Hollolan kunta

Palvelusta vastaa

Hollolan kunta
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 17.11.2021