suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Lapsen tuki järjestetään hänen tarpeistaan lähtien yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Lapsen tarvitsema tuki voi olla lyhytaikaista ja vähäistä, silloin voi riittää yksittäiset tuen muodot. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja.

•Lapsen varhaiskasvatushakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.

•Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

•Varhaiskasvatuksessa käytetään varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiota tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa ja järjestämisessä.

•Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä.

•Raumalla on seitsemän integroitua pienryhmää, joissa on yhteensä 42 paikkaa vahvemmin tukea tarvitseville lapsille. Kaksi ryhmistä toimii koulun yhteydessä ja on ensisijaisesti tarkoitettu esiopetusikäisille lapsille. Vuosittain ryhmistä vapautuu n. 13-17 paikkaa. Vapautuvat paikat täytetään keväällä syksyn varhaiskasvatusryhmien muodostamisen yhteydessä. Jokaisessa ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

•Rauman varhaiskasvatuksessa työskentelee 10 erityisavustajaa, joista kolme integroiduissa pienryhmissä. Loput seitsemän toimivat ryhmäavustajina. Lisäksi varhaiserityiskasvatuksella on 10 omaa lastenhoitajaa, joista neljä työskentelee integroidussa pienryhmässä ja kuusi muissa varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmissä.

Tällöin ryhmässä on useampia tukea tarvitsevia lapsia.

Henkilökohtainen avustaja voidaan myöntää vain silloin, kun lapsi tarvitsee aikuisen apua kaikissa oppimis- ja perushoitotilanteissa. Erityisavustajien ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien sijoittumisesta syksyn lapsiryhmiin päätetään vuosittain toukokuussa. Erityisavustajahakemuksen tekee lapsen huoltajan suostumuksella asianomainen päiväkotiryhmä yhdessä esimiehensä kanssa.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Integroituihin ryhmiin haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.

Varhaiskasvatushakemus tulee täyttää ensisijaisesti sähköisesti.

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen siirto integroituun erityisryhmään tehdään huoltajan suostumuksella moniammatillisessa työryhmässä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 1.9.2022