suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Lapsesi mahdollisesti tarvitsema tuki toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa vuorovaikutuksen, laadukkaan pedagogiikan, suunnitellun kasvu- ja oppimisympäristön keinoin sekä tehtävän yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Lapsesi kannalta on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan varhain. Mitä aikaisemmin lapsesi saa tarvitsemaansa tukea, sitä paremmin hän välttyy vaikeuksien lisääntymiseltä.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Lapsen huoltajaan ollaan yhteydessä heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Myös huoltaja itse voi olla aloitteellinen, mikäli oman lapsen kehitys, käyttäytyminen, oppiminen tai muu asia herättää huolta.

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tukea järjestetään viivytyksettä. Kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään inklusiivisten periaatteiden mukaisesti pääosin lapsen omassa ryhmässä. Lapsi voi liikkua joustavasti tuen tasolta toiselle. Tuen muodot ovat pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia. Lapsella on oikeus saada tukea sopivalla tuen tasolla heti, kun tuen tarve on havaittu. Tavoitteena lapsen tuessa on johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen välille.

Jos sinulle huoltajana herää huoli oman lapsesi kehityksestä, voit kertoa siitä:

- päiväkodissa ensisijaisesti ryhmän opettajalle tai päiväkodin johtajalle

- perhepäivähoidossa perhepäivähoitajalle tai palveluesimiehelle

Voit tarvittaessa olla myös yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Pieksämäen kaupunki

Palvelusta vastaa

Pieksämäen kaupunki
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 25.1.2024