suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Toimenpidepyynnön tekeminen kilpailunrajoituksen selvittämiseksi

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kielet: englanti, ruotsi, suomi

Kiellettyjä kilpailunrajoituksia ovat sellaiset sopimukset tai menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy. Sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla on vain vähäinen merkitys taloudelliselle kilpailulle eivät välttämättä ole kiellettyjä.

Kiellettyjenkin kilpailunrajoitusten osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin, jos kilpailunrajoituksesta huolimatta kilpailua kyseisillä merkityksellisillä markkinoilla voidaan pitää kokonaisuudessaan toimivana.

Toimenpidepyynnöt ovat KKV:lle tärkeä tietolähde kilpailun toimivuuden turvaamisessa. Virasto joutuu kuitenkin niiden osalta tekemään priorisointeja ja keskittymään sellaisten kilpailunrajoitusten selvittämiseen, joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansantaloudessa.


Toimi näin

Toimenpidepyynnön tulisi sisältää ainakin seuraavat tiedot:

1. Tiedot osapuolista:

1.1. Toimenpidepyynnön tekijän yhteystiedot, elinkeinotoiminnan luonne ja mahdolliset konsernisuhteet.

1.2. Toimenpidepyynnön kohteen yhteystiedot, elinkeinotoiminnan luonne ja mahdolliset konsernisuhteet sekä toimenpidepyynnön tekijän ja kohteen väliset suhteet.

2. Epäilty kilpailunrajoitus ja todisteet

2.1. Täsmällinen ja perusteltu kuvaus epäillystä SEUT 101 tai 102 artiklan tai kilpailulain 5–7 §:n tarkoittamasta kilpailunrajoituksesta tai kilpailunrajoituksista.

2.2 Arvio kilpailunrajoituksen kestoajasta, missä muodossa rajoitus jatkuu edelleen tai milloin rajoitus on päättynyt.

2.3. Kopiot hallussanne tai saatavissanne olevista todisteista sekä mahdollisten todistajien yhteystiedot.

3. Markkinatiedot:

3.1. Kuvaus toimenpidepyynnön kohteen ja myös sen tekijän asemasta markkinoilla.

3.2 Toimenpidepyynnön tekijän näkemys keskenään kilpailevista tuotteista ja palveluista, joihin kilpailunrajoitus kohdistuu (relevantit hyödykemarkkinat).

3.3 Toimenpidepyynnön tekijän näkemys maantieteellisestä alueesta, johon kilpailunrajoitus kohdistuu (relevantit maantieteelliset markkinat).

3.4 Arvio relevanttien markkinoiden koosta, markkinaosuuksista ja markkinoille pääsyn esteistä.

4. Epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutukset

4.1. Selvitys epäillyn kilpailunrajoituksen vaikutusten ensisijaisista kohteista sekä epäillyn kilpailunrajoituksen keskeisistä vaikutuksista eri osapuolten kannalta.

4.2. Selvitys toimenpidepyynnön kohteen mahdollisista perusteluista toimenpiteilleen, oma arvionne epäillyn kilpailunrajoituksen mahdollisista taloudellista tehokkuutta lisäävistä vaikutuksista tai asiakkaiden mahdollisuuksista kiertää tai välttää kilpailua rajoittavat toimenpiteet.

4.3. Arvio epäillyn kilpailunrajoituksen aiheuttamista taloudellisista vahingoista.

5. Muut merkitykselliset näkökohdat.

Toimenpidepyynnöt pyydetään toimittamaan KKV:n kirjaamoon osoitteella PL 5, 00531 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kkv.fi


Kenelle ja millä ehdoin

Toimenpidepyynnön voivat tehdä ensisijaisesti yritykset, jotka vetoavat kilpailulakiin saadakseen suojaa kauppakumppaniensa soveltamia kiellettyjä kilpailunrajoituksia vastaan.

Viraston välitön tehtävä ei ole yksittäisen elinkeinonharjoittajan suojaaminen etenkään, jos rajoituksen kohteeksi joutunut elinkeinonharjoittaja voi suojata etunsa muutenkin, esimerkiksi yleisessä tuomioistuimessa. Välillisesti kilpailulain toimeenpano kuitenkin usein parantaa myös yksittäisen elinkeinonharjoittajan asemaa markkinoilla.

Virasto huolehtii siitä, että toimenpidepyynnön asia tulee selvitetyksi, mutta myös toimenpidepyynnön tekijän on myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Merkittävien kilpailunrajoitusten selvittäminen edellyttää yleensä huomattavan laajoja selvityksiä. Tämän vuoksi toimenpidepyynnössä tulisi olla mahdollisimman täydelliset tiedot kilpailunrajoituksesta ja sen toteuttamistavasta, osapuolista, markkinoista ja kilpailunrajoituksen vaikutuksista markkinoilla.

Toimenpidepyynnöt ovat pääsääntöisesti julkisia, samoin toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu.

Alueellista kilpailunrajoitusta koskevan toimenpidepyynnön voi tehdä myös aluehallintovirastoon.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kilpailulaki


Palvelun toteuttaa: 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto