suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle (haja-asutusalueelle) tai ranta-alueelle kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve rakennustarkastajalta tai kaavoittajalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asemakaava-alueella poikkeamislupa tarvitaan silloin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti.

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Toimi näin

Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä kaavoittajaan ja kysy edellytyksiä poikkeamiselle, näin säästyt turhalta hakuprosessilta. Poikkeamista haetaan Kauhajoen kaavoittajalta (maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut sekä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaiset kunnan ratkaistavaksi kuuluvat poikkeamiset). Hakemuslomakkeita ja opastusta hakemuksen tekemiseen saat kaavoittajalta ja rakennusvalvonnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Taksan mukainen


Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on tapauskohtainen. Päätöksen keskimääräinen käsittelyaika on vähintää 3-6 kk.

Voimassaoloaika

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätös on voimassa 2 vuotta päätöksen antamispäivästä lukien, jona aikana rakennusvalvontaviranomaiselta tulee hakea rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020