suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Ruoppaus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaan yli 500 m3:n ruoppaus edellyttää aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa ja

alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Ruoppaushankkeen huolelliseen suunnitteluun on syytä varata aikaa. Hyvin suunniteltu hanke säästää kustannuksia ja ympäristöä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös rajanaapureiden kanssa.

Erityisesti suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ruoppausmassojen läjitykseen:

-Läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla tavalla (ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle)

-Läjittämiseen tarvitaan maanomistajan suostumus.

-Massojen pysyvyys läjitysalueella on varmistettava (huom. vedenkorkeuden vaihtelu)

-Maisemointi on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua.

-Vesialueelle läjittämiseen tarvitaan yleensä ympäristölupaviraston lupa.

Ruoppauksen ajankohta on myös valittava huolella. On huomioitava:

-lintujen pesintä- ja kalojen kutuajat.

-Kesäkuukausina ruoppaus aiheuttaa virkistyskäytölle häiriöitä, joten ruoppaus on pyrittävä tekemään myös virkistyskäyttöajan ulkopuolella

Uudenmaan ely-keskuksen yleinen suositus on, että ruoppaukset suoritetaan loka-huhtikuun välisenä aikana, jolloin vesistöjen virkistyskäyttö on vähäistä ja pohjasedimentin sisältämien ravinteiden liikkuvuus on vähäisempää kuin kesällä. Jos ruoppausalueella on linnustollista arvoa, suositeltava ruoppausaika päättyy maaliskuun lopulla.

Ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja valvontaviranomaiselle vähintään kuukausi ennen töihin ryhtymistä. Koska vesilaissa mahdollinen luvantarve arvioidaan työstä mahdollisesti aiheutuvan seurauksen tai muutoksen perusteella, on ilmoitus tehtävä aina, kun kysymyksessä on koneellisesti toteuttava ruoppaustyö. Ilmoitukseen on liitettävä hankkeen sijainnin osoittava kartta. Kartan on oltava mittakaavaltaan sellainen (1:500), että suunniteltu ruoppaus- ja läjitysalue käyvät siitä selville. Ilmoitus toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kun hankkeen toteuttamiseen tarvitaan vesilain tarkoittama lupa, lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Voimassaoloaika

Ruoppausilmoituksessa ilmoitetun ajankohdan ajan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaEtelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 13.6.2019