suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Rakentaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Porvoo
  • Julkinen palvelu

Rakentamiseen tarvitaan aina lupa. Rakentamista ja sen valvontaa säätelevät mm. maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, eri säädökset ja määräykset sekä jokaisen kunnan rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia, -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, asemakaava, oikeusvaikutteinen osayleiskaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Rakentamisen ja kaavoituksen palveluita tarjoavat maapolitiikan yksikkö, kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka ja ympäristönsuojelu, jossa annetaan lausunnot haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä rakennuslupaa varten.

Rakennusvalvonta neuvoo rakentajia, myöntää rakennus-, toimenpide- ja muut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat paitsi ei katulupia tai katu- ja muiden yleisten alueiden käyttölupia, sekä valvoo rakentamista, kaavojen noudattamista ja rakennettua ympäristöä.

Maapolitiikka huolehtii tonttien myynnistä ja vuokrauksesta, valmistelee maankäyttösopimukset, tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa, palvelee kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittausasioissa, toimittaa kiinteistörekisteri- ja karttaotteita.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaavoituksesta, jolla ohjataan rakentamisen määrää, kaupunkikuvaa sekä katujen ja puistojen sijaintia, toimittaa tiedot maankäytön suunnitelmista ja kiinteistöjen kaavatilanteista ja vastaa poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta.

Kuntatekniikka huolehtii katujen, torien, pysäköintialueiden, viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, toimittaa katujen korkotiedot rakentajille, myöntää katuluvat, vuokraa katu- ja viheralueita esimerkiksi rakennustelineiden sijoittamista varten ja antaa lausunnon tontin ajoliittymän sijainnista. Lisäksi kuntatekniikka vastaa kaupungin myymien kiinteistöjen maaperän kunnostamisesta.

Yhteystiedot ja muuta tietoa muun muassa luvista ja hinnoista löytyy Porvoon kaupungin verkkosivuilta (Näin asioit-välilehti).

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021