suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen (esimerkiksi kylmän kuistin tai varaston muutos lämpimäksi tilaksi). Peruskorjauksen osalta sen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa (esimerkiksi vaatehuoneen muutos saunatilaksi). Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Alla olevaan luetteloon on kirjattu tyypillisiä asiakirjoja, joita tarvitaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

- selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta 1 kpl)

- kaupparekisteriote tai muu nimenkirjoitusoikeusselvitys tarvitaan kun hakijana yhtiö (1 kpl)

- kaava- ja karttaotteet (enint. 6 kk vanha)

- pääpiirustukset 2 sarjana (yhteen sarjaan seläkkeet ja värimallit)

- väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitukset RH1, RH2

- naapureiden kuuleminen ja tiedottaminen naapureille

- selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta

- erillinen selvitys suunnittelijan/suunnittelijoiden kelpoisuudesta (1 kpl)

Rakennuslupahakemuksen ja liiteasiakirjojen jättäminen samanaikaisesti jouduttaa hakemuksen käsittelyä.

Suunnitelmat on hyvä esitellä rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa eli ennen rakennusluvan jättämistä. Tällöin voidaan etukäteen myös täsmentää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Rakennuslupa-asiat ratkaisee johtava rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksin kerran viikossa.

Lupapäätös ja asiakirjat toimitetaan postitse hakijalle.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on tapauskohtainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2021