suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virtain kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Virrat
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen oleellisiin korjaus- tai muutostöihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos vaatii myös rakennusluvan. Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille, suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista.

Käsittelyaika

Lupamenettely eli aika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen rakennus- tai toimenpidelupapäätökseen on ruuhka-aikana (kevät-kesä) noin 1-2 kuukautta. Lupahakemuksen puutteellisuus pidentää käsittelyaikaa. Mikäli naapurien kuuleminen jätetään rakennusvalvonnan tehtäväksi, luvan käsittelyaika pitenee 2-3 viikkoa.

Voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä lukien.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Virtain kaupunki

Palvelusta vastaa

Virtain kaupunki
Tekstistä vastaa: Virtain kaupunki
Päivitetty: 3.1.2023