suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Rakennuslupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rauma
 • Julkinen palvelu

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaisesti rakennuslupa tarvitaan:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.Rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika, jos kyseessä on vain määräajan paikallaan pysytettävä rakennus

Rakennuslupahakemuksessa tarvitaan erilaisia liiteasiakirjoja riippuen hankkeen laajuudesta ja laadusta. Yleisimpiä tarvittavia liiteasiakirjoja:

 • rakennusluvan hakulomake yhtenä kappaleena
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, kuka tonttia tai rakennuspaikkaa hallitsee (lainhuutotodistus, vuokrasopimus tms.)
 • virallinen karttaotesarja
 • rakennuksen pääpiirustukset kahtensa sarjana (suuremmat hankkeet kolmena tai neljänä sarjana)
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • rakennushankeilmoitukset hankkeesta riippuen
 • selvitys naapurille tiedottamisesta.

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 2.8.2021