suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Rakentamisen valvonta perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja – asetukseen sekä rakennusmääräyksiin ja kaupungin laatimiin kaavamääräyksiin.

MRL 119§:ssä on vastuu kanavoitu. Lähtökohtaisesti luvan hakija on vastuussa kaikista toimista. Kun lupamenettelyssä sitten nimetään rakentamisen asiantuntijat mm. pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja kanavoituu vastuu teknisen toteutuksen osalta nimety ...

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kokkolan kaupungin rakennusvalvonnalla on käytössään sähköinen lupapalvelu, jota kautta ensisijaisesti jätetään kaikki lupahakemukset.

Kun luvan vaativaa rakennushanketta ollaan käynnistämässä, kannattaa hankkeeseen palkata osaava pääsuunnittelija. Hän tuntee rakennusmääräykset ja ohjaa hankkeen suunnittelua toteuttamiskelpoiseen suuntaan.

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää tarvittavat asiakirjat päätöksen tekoa varten.

Rakennuslupahakemukset käsitellään rakennusvalvonnassa. Joissain tapauksissa hanke saattaa poiketa säännöksistä tai määräyksistä. Tällöin tarvitaan poikkeamislupa ennen rakennusluvan myöntämistä. Poikkeamisluvasta päättää kaavoituspalvelut.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, eli rakennustarkastajan päätös saa lainvoiman 14 päivän kuluttua antopäivästä, ellei siitä ole tehty ko. aikana oikaisuvaatimusta rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset saavuttavat lainvoiman valitusajan jälkeen, joka on 30 vuorokautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.


Voimassaoloaika

Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 20.2.2023