suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Psykoterapeutin nimikesuojauspäätös (tutkinto Suomesta)

 • Ammattipätevyys
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Psykoterapeutin ammatti on Suomessa nimikesuojattava ammatti. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin (Terhikki) ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Toimi näin

Psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä haetaan Valviralle osoitetulla hakemuksella. Hakemusohjeet ovat erilaiset riippuen koulutuksen suoritusajankohdasta ja koulutusvaltiosta.

Suomessa koulutetut:

Hakija täyttää hakemuslomakkeen sekä liittää mukaan seuraavat asiakirjat

 • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös passista tai vastaavasta viranomaisen myöntämästä asiakirjasta, josta voidaan todeta henkilöllisyys ja kansalaisuus
 • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ammatillisesta psykoterapeutin koulutusta edeltävästä peruskoulutustodistuksesta, jos muu kuin terveydenhuollon peruskoulutus, tai jos hakija ei ole ennestään terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä
 • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta psykoterapeuttikoulutustodistuksesta
 • virallisesti oikeaksi todistetut todistusjäljennökset omasta koulutuspsykoterapiasta sekä työnohjauksesta. Todistuksista tulee käydä ilmi mm. koulutuspsykoterapian ja työnohjauksen tuntimäärä ja ajankohta sekä psykoterapiaa antavan terapeutin ja työnohjaajan koulutus. Jos nämä tiedot käyvät ilmi koulutusohjelmasta tai todistuksesta, erillisiä todistuksia ei tarvita
 • koulutusyhteisön allekirjoittama liite koulutettavien valintaedellytyksistä, jos koulutus on aloitettu aikavälillä 1.6.2006 - 30.12.2011, liitelomake
 • tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää toimittamaan myös muuta selvitystä

Virallisesti oikeaksi todistettu tarkoittaa maistraatissa työskentelevän julkisen notaarin oikeaksi todistamaa jäljennöstä. Tämän lisäksi Valvira hyväksyy suomalaisten oppilaitoksen oikeaksi todistaman jäljennöksen tutkintotodistuksesta. Jäljennöksessä pitää olla oppilaitoksen virallinen leima, oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, nimen selvennys ja virkanimike.

Valvira lähettää päätöksen ja laskun hakijalle hänen väestörekisteritietojen mukaiseen osoitteeseen.

Ammattiin ei voi hakea eurooppalaista ammattikorttia.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Suoritettu psykoterapeutin tutkinto sekä soveltuva psykoterapeuttikoulutusta edeltävä pohjakoulutus (joko Suomessa tai muualla suoritettu)

Seuraavat edellytykset koskevat vain henkilöiltä, joka eivät ole EU/ETA-valtion kansalaisia

 • Riittävä kielitaito; todistus siitä, että hakija on suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon tai yleisen kielitutkinnon. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan tyydyttävä taitotaso ja yleisestä kielitutkinnosta keskitason tutkinto (tasot 3–4).

Henkilö, jolla ei ole hakemushetkellä suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitettava henkilötunnus Valviraan heti sen saatuaan.

On hyvä seurata Valviran ja Sosiaali- ja terveysministeriön kotisivuja www.valvira.fi ja www.stm.fi sekä tutustua ministeriön oppaisiin potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä ja turvallisesta lääkehoidosta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Nimikesuojauspäätös 400 euroa + postikulut

Maksut perustuvat kulloinkin voimassa olevaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Valviran maksuista. Ajantasainen tieto maksuista löytyy Valviran verkkosivuilta: https://www.valvira.fi/valvira/maksut


Käsittelyaika

5 - 10 arkipäivää hakemuksen saapumisesta. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 30.1.2019