suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Luokkamuotoista erityisopetusta antavat ala- ja yläkoulujen erityisluokanopettajat. Oppilaalla on mahdollisuus aloittaa koulu luokkamuotoisessa erityisopetuksessa, jos hänen opetustaan ei erityisen tuen tarpeen takia voida järjestää lähikoulussa.

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava Karin koulun pienluokka 1–6 on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Tavoitteena on tukea lapsen itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä. Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava pienluokka 7–9 on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Tavoitteena on tukea nuoren itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä. Nämä pienluokat sijaitsevat Raumanmeren ja Hj. Nortamon peruskouluissa.

Kielellisiä koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava Uotilan koulun pienluokka 3–6 on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Vaikeudet ilmenevät eri tavoin puheen tuottamisessa, kuullun puheen vastaanottamisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. Oppilaiden ongelmat ovat selkeästi kielellisellä alueella, muilla alueilla oppilaiden suoritustaso on normaali. Nanun koulun pienryhmäopetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus omien oppimisedellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Pohjoiskehän koulussa annetaan kuntouttavaa perusopetusta oppilaille, joiden kehitys on viivästynyt tai joilla on vaikea kehitysvamma. Opetus perustuu yleisiin tai yksilöllisiin tavoitteisiin ja oppimääriin. Painotusalueena on elämänhallinta ja tavoitteena on integroida oppilaita mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen luokkiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Naulan peruskoulussa annetaan kuntouttavaa perusopetusta 7-9 luokkien oppilaille, joilla on haastavaa autisminkirjon, adhd:n tai vastaavan problematiikkaa ja erityisen tuen päätös. Koulussa annetaan myös lisäopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ennen siirtymistä toisen asteen opintoihin. Tavoitteena on integroida oppilaita mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen luokkiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020