suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Pirkkala
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada tarvittaessa tukea tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea kutsutaan kolmiportaiseksi tueksi ja se on tarkoitettu asteittain vahvistuvaksi. Kolmiportainen tuki käsittää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen.

Tuen muotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut.

Jos tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös. Pirkkalassa erityisen tuen päätöksen tekee koulun rehtori. Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille laaditaan koululla aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisen tuen laajuus voi vaihdella yksittäisen oppiaineen yksilöllistämisestä monien tukimuotojen, pienluokkaopetuksen sekä erilaisten kuntoutuksellisten toimien muodostamaan kokonaisuuteen. Erityisen tuen oppilaat voivat edellytyksiensä mukaan opiskella kokonaan yleisopetuksen ryhmissä tai kokonaan tai osittain pienluokissa.

Kun oppilas tarvitsee vahvaa tukea usealla eri osa-alueella, voidaan harkita siirtoa pienluokkaan. Pirkkalassa pienluokkia toimii Naistenmatkan, Kurikankulman ja Nuolialan kouluilla. Nuolialan koulun pienluokat on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ongelmia. Oppilailla on usein pidennetty eli 11-vuotinen oppivelvollisuus.

Toimi näin

Lisätietoja perusopetuksen erityisopetukseen ja erityiseen tukeen liittyen saa kunkin koulun erityisopettajalta tai rehtorilta sekä Lasten ja nuorten koulutuksessa työskentelevältä Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta
Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 16.9.2021